Přehled

Chladící věže elektráren a tepláren jsou oživeny mikrobiálními biofilmy, vláknitými řasami, legionellami, nebo invazivními měkkýši a toto oživení snižuje účinnost chlazení, představuje technologické komplikace, nebo představují bezpečnostní, technologická životnostní a zdravotní rizika. Management biologického oživení chladících vod patří významným aktivitám managementu velkých technologických celků a posuzován jak z hlediska provozního a ekonomického, tak z hlediska ekologického a ekotoxikologického, protože jde většinou o otevřené systémy, kde chladící voda odtéká do přírodních vodních útvarů jako jsou řeky a přehrady.
Cílem této práce bude:
1. Zpracovat přehled o aktuálních problémech biologického oživení chladících vod velkých technologií typu elektráren.
2. Zpracovat přehled o metodách, přípravcích a technologických postupech které jsou pro řízení kvality chladících vod používané u nás a v zahraničí.
3. Zpracovat přehled metod monitoringu a analytických postupů potřebných pro rozhodování o použití různých metod a to jak před použitím, tak pro dokladování účinku, včetně volby ekotoxikologických, hydrochemických, mikrobiologických a hydrobiologických detekčních systémů.
4. Navrhnout systém ekotoxikologického, případně doplňkového mikrobiologického, hydrochemického a hydrobiologického monitoringu pro sledování vlivu metody ošetření na řešení daného problému a výskyt ekotoxikologických rizik.
5. Dominantním cílem práce bude nastavit systém hodnocení a interpretace dat kvality vody, tak, aby bylo možno na základě aktuálních poznatků vědy doporučit, jak způsob a metody ekotoxikologicky šetrného ošetření vody, tak postup průběžného hodnocení a precizní interpretace ekotoxikologických souvislostí s cílem zabránit negativnímu vlivu chladících vod na vodní ekosystém recipientu.

The cooling towers of power and heating plants are enlivened by microbial biofilms, filamentous algae, legionella, or invasive molluscs, and this enlivenment reduces cooling efficiency, presents technological complications, or poses safety, technological life-cycle, and health risks. The management of biological recovery of cooling water is one of the important management activities of large process plants and is considered from an operational and economic point of view as well as from an ecological and ecotoxicological point of view, as these are mostly open systems where cooling water flows into natural water bodies such as rivers and dams. The aim of this work will be:
1) To elaborate a review of the current problems of biological recovery of cooling water of large technology type power plants.
2) To provide an overview of the methods, preparations and technological procedures that are used for cooling water quality management at home and abroad.
3) To provide an overview of the monitoring methods and analytical procedures needed to make decisions on the use of different methods, both prior to use and for proving effect, including the choice of ecotoxicological, hydrochemical, microbiological and hydrobiological detection systems.
4) Design a system of ecotoxicological, or complementary microbiological, hydrochemical and hydrobiological monitoring to monitor the effect of the treatment method on the problem at hand and the occurrence of ecotoxicological risks.
5) The dominant objective of the work will be to set up a system of evaluation and interpretation of water quality data so that it is possible to recommend, on the basis of current scientific knowledge, both the manner and methods of ecotoxicologically friendly water treatment and the procedure of continuous evaluation and precise interpretation of the ecotoxicological context in order to prevent the negative impact of cooling water on the aquatic ecosystem of the receiving recipient.

Název programu: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Školitel: doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346