Přehled

Anotace: Parkinsonova nemoc je velmi časté neurodenerativní onemocnění mozku projevující se (mimo
jiné) především hybnými potížemi. Projekt se zaměřuje na zlepšení těchto hybných potíží pomocí tzv.
neurofeedbacku (zpětnovazebné regulace aktivity mozku), který probíhá v reálném čase při současném
vyšetřování pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI) a elektroencefalografie (EEG). Tato metoda
spočívá v trénování schopnosti pacienta ovlivnit vlastní aktivitu mozku tak, aby následně mohl fungovat
při provádění úkolů efektivněji. Naším cílem je prostřednictvím těchto tréninků naučit pacienty s
Parkinsonovou nemocí lépe ovládat pohyb těla za pomocí soustředění myšlenek na vykonání
pohybového úkolu za kontroly pomocí neurozobrazovacích metod a zlepšit tak pohybové možnosti
pacienta. Výsledkem tréninku by navíc měla být schopnost pacienta provádět tuto psycho-fyzickou
rehabilitaci i v domácím prostředí a využít jí tak v běžném životě.

Napojení na grantový projekt – ano
Úvazek nad rámec stipendia – ano

Požadavky na studenta:
– ukončené vzdělání v oboru Všeobecné lékařství
– vážný zájem o obor neurologie a neurověd, zejména o oblast neurodegenerativních onemocnění
mozku
– znalost anglického jazyka nezbytná (minimálně na úrovni samostatného uživatele AJ)
mezinárodní stáž v průběhu pre-graduálního studia vítána, nutný předpoklad připravenosti
účastnit se mezinárodní spolupráce a stáží v průběhu PGS studia
– publikační aktivita v průběhu pre-graduálního studia výhodou

Informace o školiteli: MUDr. Lenka Krajčovičová, Ph.D.
– publikační aktivita školitele dle WOS: h-index 7, 11 publikací, 216 citací (bez autocitací)
– výzkumná aktivita školitele: dr. Krajčovičová se specializuje na neurodegenerativní onemocnění
mozku, jejich léčbu a neurozobrazovací techniky zejm. různé modality magnetické rezonance
s důrazem na identifikaci specifických a časných biomarkerů těchto nemocí.
V současnosti je školitel řešitelem grantu: „Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v
prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat”. Předchozí ukončené grantové
projekty: „Ovlivnění kognitivních funkcí a konektivity mozku pomocí neinvazivní mozkové
stimulace u pacientů s mírnou kognitivní poruchou u Alzheimerovy choroby” (řešitel) + člen týmu
u několika dalších národních i mezinárodních projektů.

– Mezinárodní spolupráce: v oblasti neurofeedbacku je navázána spolupráce s Central Institute of
Mental Health, Mannheim, Německo. Dále v rámci ANRG skupiny CEITEC, do které je dr.
Krajčovičová zapojena a kde se předpokládá i zapojení studenta, je navázána široká zahraniční
spolupráce.
– Školitel toho času nemá žádného absolventa PGS studia; jde o první vypsané PGS místo školitele