Přehled

Práce je zaměřena na studium mikrostruktury svařovaných ocelí používaných v jaderné energetice. Ocely budou svařovány pomocí metody TIG (Tungsten Inert Gas) za použití různých typů ochranné atmosféry. Bude zkoumáno, jestli má použití různých typů plynů vliv na mikrostrukturu a celkové vlastnosti svarového spoje. Mezi studované vlastnosti bude patřit pevnost v ohybu, lomová houževnatost, tvrdost (mikrotvrdost) a korozní odolnost svarového spoje. Svarový spoj bude také testován pomocí normovaných nedestruktivních testů – vizuální, penetrační a rentgenové testování. Zásadním pozorováním bude výskyt jednotlivých strukturních fází (ferit, perlit, bainit, austenit, delta ferit, aj.) a především jejich lokalizace ve svarovém spoji.

The work focuses on the study of the microstructure of welded steels used in the nuclear power industry. The steels will be welded by the TIG (Tungsten Inert Gas) method using different types of shielding gas. It will be investigated whether the use of different types of gases has an effect on the microstructure and overall properties of the welded joint. The properties investigated will include flexural strength, fracture toughness, hardness (microhardness) and corrosion resistance of the welded joint. The weld will also be tested using standard non-destructive tests – visual, liquid penetrant and radiographic. The basic observation will be the occurrence of individual structural phases (ferrite, pearlite, bainite, austenite, delta ferrite, etc.) and especially their localisation in the welded joint.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346