Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na pozici

Profesora nebo Docenta se zaměřením na speciální pedagogiku s funkčním zařazením na pozici vedoucího Katedry speciální pedagogiky

 

Katedra speciální pedagogiky zajišťuje přípravu studentů v bakalářském a navazujícím magisterském oboru speciální pedagogika, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Katedrou je dále zajišťována výuka odborných speciálně pedagogických předmětů. Více informací naleznete na webových stránkách katedry.

 

O jakou pozici se jedná?

Profesor nebo docent, který je pověřen výkonem funkce vedoucího katedry, je akademický pracovník, který v rámci sjednaného druhu práce vykonává související pedagogickou a tvůrčí činnost na katedře a současně je manažerem, který odpovídá zejména za:

 

·         personální zajištění výuky ve všech stupních studijních programů (bakalářské, magisterské a doktorské) a podílí se na jejich rozvoji;

·        směr a realizaci výzkumu, grantové činnosti a publikační strategii činnosti;

·        internacionalizaci, propagaci a prezentaci pracoviště včetně popularizace odborných výsledků.

 

Kdy Vás u nás přivítáme?

·        Červenec 2023 (případně dle dohody)

 

V jakém rozsahu pracovního úvazku bude pozice vykonávána?

·        100%

 

Na základě jaké smlouvy bude probíhat spolupráce?

·        Pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou s 3-ti měsíční zkušební dobou. Zaměstnanec je zařazen na pozici akademického pracovníka a je pověřen výkonem funkce vedoucího katedry.

 

Jaká je výše měsíční odměny?

·        Mzda se odvíjí od zařazení dle vnitřního mzdového předpisu univerzity a je odvislá rovněž od zkušeností uchazeče a jeho zapojení do výzkumné grantové činnosti

 

V jakém jazyce bude vedeno výběrové řízení?

·        V českém jazyce

 

Co od Vás očekáváme?

·       VŠ vzdělání v oboru pedagogika nebo speciální pedagogika

·       Jmenování docentem nebo profesorem v oboru pedagogika nebo speciální pedagogika (jmenování mimo ČR musí být uznatelné dle platných předpisů ČR nebo souvisejících mezinárodních smluv).

·       Znalost anglického jazyka na úrovni B2.

·       Znalost českého jazyka na úrovni C2.

·       EU výzkumná úroveň v oboru: R3 – Estabilished / R4 – Leading a související publikační činnost

·       Výborné organizační dovednosti a předpoklady k vedení týmu.

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

·       Koncepce (klíčové body) perspektivní rozvojové strategie katedry (maximálně 3 strany A4). V českém nebo anglickém jazyce.

·       Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti.

·       Doklady o formální kvalifikaci/vzdělání.

·       Motivační dopis.

·       Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

 

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Dokumenty uvedené výše prosím doručte elektronicky na adresu: PersonalniPDF@osu.cz, a to do 19.6.2023.

 

Závěrečná ustanovení

Děkan PdF OU si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu pohovoru pouze vybrané uchazeče a rovněž právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může zrušeno nebo vyhlášeno opakovaně.