Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

·          Profesor nebo docent se zaměřením na anglický jazyk

 

Označení pracovního místa

·         Profesor / docent se zaměřením na anglický jazyk

·         Typ systemizovaného místa: profesor / docent

 

Popis pracovní náplně pracovního místa

 

Profesor zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech

(včetně vedení a oponování závěrečných prací) a významným způsobem se podílí na rozvoji

těchto studijních programů. Je školitelem v doktorských studijních programech. Rozsah přímé

výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4–8 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně

vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů s důležitým významem pro rozvoj jeho oboru v mezinárodním měřítku, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech mezinárodního významu, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním důležitých projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování tvůrčí činnosti, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou umělecké činnosti zásadního významu pro rozvoj oboru v mezinárodním kontextu). Dále se profesor podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity. / Docent zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem v doktorských studijních programech. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 6–10 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů se zásadním významem pro jeho obor, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti; v případě uměleckých oborů formou mimořádně aktivní umělecké činnosti se zásadním významem pro jeho obor s národním významem). Dále se docent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

 

 

Označení specifikace mezinárodního výzkumného profilu uchazeče

·         R3 – Established/R4 – Leading (research group)

 

Předpokládaná výše úvazku

·         úvazek min. 0,5

 

Kvalifikační a další předpoklady

·         jmenování profesorem / docentem, uznatelné dle platných předpisů ČR

v oboru anglické lingvistiky, britské a americké literatury nebo didaktiky anglického jazyka

·         angličtina C2

·         dobrá znalost češtiny

·         EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group)

·         vědeckovýzkumná a publikační činnost v oboru

 

 

Předpokládané datum nástupu

·         od 1. 9. 2023, popř. dle dohody

 

Mzdové podmínky

·         dle Vnitřního mzdového předpisu OU

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

·         strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti)

·         motivační dopis

·         souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

·         doklady o dosažené kvalifikaci

 

Termín, způsob, forma a místo pro dodání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeče

Strukturovaný profesní životopis s přehledem publikační činnosti (umělecké činnosti), motivační dopis, doklady o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 31.5.2023 na adresu:  PersonalniPDF@osu.cz

 

Jazyk, ve kterém bude vedeno výběrové řízení

·         český

 

 

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.