Přehled

Tato práce je zaměřena na přípravu a studium vezikulárních systémů, které svou strukturou, povrchovým nábojem a dalšími vlastnostmi budou vhodné pro interakci s nabitými nebo nenabitými polymery a společně vytvoří ve vodě rozpustný biokompatibilní komplex, který bude stabilní za fyziologických podmínek. Pro studium se předpokládá využití stacionárních, časově rozlišených a mikroskopických fluorescenčních technik společně s dalšími dostupnými technikami jako dynamický rozptyl světla, mikroskopie atomárních sil, chromatografické metody apod. V rámci studia budou získány hluboké znalosti fluorescenčních technik a postupů přípravy koloidních komplexů.

This work is focused on the preparation and study of vesicular systems that, by their structure, surface charge and other properties, will be suitable for interaction with charged or uncharged polymers and together will form a water-soluble biocompatible complex that will be stable under physiological conditions. The study envisages the use of stationary, time-resolved and microscopic fluorescence techniques together with other available techniques such as dynamic light scattering, atomic force microscopy, chromatographic methods, etc. As part of the study, in-depth knowledge of fluorescence techniques and procedures for the preparation of colloidal complexes will be acquired.

Název programu: Biofyzikální chemie
Školitel: doc. Ing. Filip Mravec, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346