Přehled

Uhlíkové tečky jsou definovány jako netoxický, ve vodě rozpustný, vysoce fluorescenční nanomateriál, o velikosti menší než 10 nm. Cílem práce bude syntetizovat kvantové tečky ze snadno dostupných a levných lignocelulozových zdrojů např. ligninu, kávové sedliny, matolin. Budou se hledat vhodná rozpouštědla, které vykazují vysokou a selektivní rozpustnost ligninu. Syntetizované kvantové tečky budou dále funkcionalizované např. polárními funkčními skupinami. Bude studována jejich fotostabilita, optické absorbanční vlastnosti, chemická stabilita, toxicita, antibakteriální aktivita a fotokatalytická účinnost. Disertace se po výchozí hloubkové rešerši zaměří převážně na úpravu a funkcinonalizaci připravených uhlíkových teček pro využití v oblasti fotokatalyzátorů a/nebo senzorů pro diagnostiku.

Carbon dots are defined as a non-toxic, water-soluble, highly fluorescent nanomaterial, less than 10 nm in size. This work will aim to synthesize quantum dots from readily available and cheap lignocellulosic sources, e.g. lignin, coffee grounds, and grape pomace. Suitable solvents that exhibit high and selective solubility of lignin will be searched. The synthesized quantum dots will be further functionalized with, e.g. polar functional groups. The photostability, optical absorbance properties, chemical stability, toxicity, antibacterial activity and photocatalytic efficiency of carbon dots will be studied. After an initial in-depth investigation, the dissertation will mainly focus on modifying and functionalizing the prepared carbon dots for use in photocatalysts and/or sensors for diagnostics.

Název programu: Biofyzikální chemie
Školitel: prof. Ing. Adriána Kovalčík, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346