Přehled

Hluboká mozková stimulace je moderní chirurgická léčba některých vnějších příznaků různých neurologických onemocnění, především Parkinsonovy nemoci. Tato léčba se neustále dynamicky vyvíjí tak, aby bylo dosaženo co největší účinnosti a bylo minimalizováno riziko
nežádoucích účinků. Současný výzkum je zaměřen na zpřesnění indikačních kritérií pomocí potenciálních prediktivních elektrofyziologických a klinických biomarkerů. Dále jsou zkoumány elektrofyziologické koreláty jednotlivých neurologických příznaků, které by mohly do budoucna
sloužit jako vstupní signály pro chytrou tzv. adaptivní stimulaci, která reflektuje aktuální klinický stav a potřeby pacienta. Projekt je v současnosti podpořen dvěma granty: elektrofyziologicky zaměřený GAČR 21-25953S a klinicky zaměřený AZV NU21-04-00445. Pro studenta je možnost úvazku 0,1 na jednom z projektů (nad rámec stipendia z MU).

Školitel: doc. MUDr. Martina Bočková, Ph.D.

Požadavky na studenta: http://www.med.muni.cz/index.php?id=366

  • Ukončené vzdělání v oboru všeobecné lékařství (a neurovědních příbuzných oborů, včetně absolventů magisterského studia v obou psychologie, antropologie a biomedicínského inženýrství)
  • Znalost AJ (v rozsahu nezbytném pro studium odborné literatury a absolvování zahraniční stáže)
  • Vážný zájem o obor neurologie a neurověd, zejména o oblast hluboké mozkové stimulace
  • Publikační činnost dle požadavků oborové rady – dvě publikace v Q1-3, nejméně jedna jako první autor
  • Zahraniční stáž v průběhu postgraduálního studia
  • Účast na výuce neurologie

Informace o školiteli:

Publikační aktivita školitele dle WOS: h-index 8, 20 impaktovaných publikací, 156 citací

Výzkumná aktivita školitele: Hlavním zaměřením současného výzkumu je elektrofyziologické mapování mozkových činností, především v souvislosti s hlubokou mozkovou stimulací. Školitelka byla hlavním řešitelem úspěšně ukončeného projektu AZV 16-33798A (Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS, 2016-2019) a členem týmu řady dalších grantových projektů. V současnosti je hlavním řešitelem nově získaného AZV NU21-04-00445 (Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbidit) a členem týmu v projektu GAČR 21-25953S (Subkortikální jádra a kortikální
funkce – pohled z perspektivy hluboké mozkové stimulace).

Mezinárodní spolupráce: Functional Brain Mapping Laboratory, Ženeva, Švýcarsko.

Školitelka toho času nemá žádného absolventa PGS studia; jde o první vypsané PGS místo.

Vybrané publikace:
Bockova, M Rektor, I Impairment of brain functions in Parkinson’s disease reflected by alterations in neural connectivity in EEG studies: A viewpoint. CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY 2019;30:2, 239-247.
Bockova, M; Lamos, M; Klimes, P; Jurak, P; Halamek, J; Goldemundova, S; et al. Suboptimal response to STN-DBS in Parkinson’s disease can be identified via reaction times in a motor cognitive paradigm. JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION 2020;127(12):1579-1588.

Mentor: prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.