Přehled

(English version below)

Pracovník/pracovnice ve výzkumu scénářů transformace k udržitelnosti

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. – CzechGlobe, Oddělení sociálně-ekologické analýzy (V Jirchářích 149/6, Praha 1), vyhlašuje výběrové řízení na pozici Pracovník/pracovnice ve výzkumu scénářů transformace k udržitelnosti (sustainability pathways).

Popis pozice

Pracovní pozice je zaměřena na mezinárodní projekty, zahrnující zejména následující činnosti:

 • Tvůrčí vědecká práce v mezioborovém výzkumu cest ke společenské a environmentální udržitelnosti v EU, střední/východní Evropě a Česku
 • Sběr kvalitativních a kvantitativních dat pro tvorbu možných scénářů společenské transformace v souvislosti s řešením současných globálních výzev (mj. změna klimatu, ztráta biodiverzity, produkce potravin, produkce energie)
 • Design workshopů s aktéry z praxe a veřejné sféry k identifikaci možných kroků k udržitelnější budoucnosti
 • Zpracování kvalitativních a kvantitativních dat
 • Analýza procesů vzájemného učení probíhajícího mezi participanty

Zapojení do běžících výzkumných projektů (viz popis oddělení níže), příprava projektových návrhů
Vlastní publikační činnost
Aktivní zapojení do činnosti vědeckého týmu, proaktivní přístup, schopnost samostatné práce

Požadujeme

 • Dosažené vysokoškolské vzdělání (magisterské nebo doktorské) se zaměřením na některou z následujících disciplín: věda o udržitelnosti, antropologie, environmentální psychologie, politologie, environmentální studia, komunikační studia/vědy, sociologie, (environmentální) veřejná správa, evropská studia, apod.
 • Obecné akademické dovednosti – kreativita, excelentní komunikační dovednosti, schopnost týmové práce, samostatnost, organizační schopnosti.
 • Schopnost práce s PC, MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) na odpovídající úrovni.
 • Schopnost práce s odbornou literaturou a vědeckými publikacemi
 • Výborná úroveň anglického jazyka (jako podmínka spolupráce v mezinárodních týmech a vědeckého publikování).
 • Ochota účastnit se domácích a zahraničních cest v rámci projektové práce.

Vítaná praxe, odborné znalosti a dovednosti

 • Zkušenost s kvalitativními, smíšenými a participativními výzkumnými metodami (např. rozhovory, fokusní skupiny, workshopy, kódování kvalitativních dat, pozorování účastníků, analýza politik, komparativní analýza, analýza stakeholderů, výzkum v rámci případových studií) a designem výzkumu
 • Zkušenosti s kvalitativním nebo kvantitativním modelováním (např. modelování systémové dynamiky/ system dynamics modelling)
 • Kandidáti s titulem na magisterské úrovni: probíhající doktorské studium/ ochota nastoupit do doktorského studia.
 • Předchozí zahraniční zkušenost (studijní či pracovní).
 • Demonstrovaný zájem o interakci s tvůrci politik, účastníky rozhodovacích procesů a dalšími společenskými aktéry.
 • Demonstrovaný studijní/pracovní zájem o interdisciplinární práci.

Nabízíme

 • Zajímavou a perspektivní vědeckou práci v mladém interdisciplinárním týmu v zázemí pracoviště Akademie věd ČR.
 • Networking v rámci excelentních mezinárodních projektových týmů a sítí relevantních společenských aktérů.
 • Přátelské prostředí podobně smýšlejících lidí, kteří sdílí nadšení pro otázky udržitelnosti.
 • Živé akademické prostředí (semináře, diskusní skupiny a výjezdy, čtenářský klub, vzájemné rozšiřování dovedností mezi kolegy, atd.)
 • Zapojení do excelentních mezinárodních a národních výzkumných projektů a aplikovaného výzkumu.
 • Možnost osobního rozvoje a dalšího vzdělávání nabízené CzechGlobe a AV ČR (jazykové kurzy, workshopy vědecké práce).
 • Podporu v rozvoji vlastních projektových žádostí, individuálních i v rámci týmu.
 • Kancelář v centru Prahy, flexibilní pracovní hodiny. Vysokou míru flexibility při práci s důrazem na kvalitní vědecké výstupy.
 • Odpovídající platové ohodnocení.

Detaily pozice:

Výše úvazku: 0,5 – 1 (dohodou)
Délka úvazku: 1 rok, s možností prodloužení po dobu trvání projektů (3-4 roky) a dále
Datum nástupu: březen 2023
Místo výkonu práce: Praha (s možností dohody)

Přihlášky

S dotazy ohledně pozice se prosím obracejte na Zuzanu Harmáčkovou (harmackova.z@czechglobe.cz)
Přihlášky obsahující níže uvedené materiály zasílejte do 13. února 2023 na emailovou adresu jobs@czechglobe.cz (v předmětu emailu uveďte název pozice).

 • Strukturovaný akademický životopis: vzdělání (včetně kvalifikačních prací a relevantních kurzů); pracovní zkušenosti, popř. seznam publikací; předchozí zkušenosti s výzkumnou činností a zapojením do výzkumných projektů; klíčové dovednosti; úroveň jazykových znalostí; kontaktní údaje; kontaktní detaily 2 osob ochotných poskytnout doporučení.
 • Motivační dopis (max. 2 strany)
 • Kopie dokladu o ukončeném vzdělání
 • Volitelně: doporučující dopis(y) (max. 2 dopisy).
 • Volitelně: publikace podporující Vaši přihlášku (max. 3 soubory).

Kandidáti vybraní k pohovorům budou informováni 15. února 2023; pohovory jsou plánovány na druhou polovinu února 2023.

Doplňující informace

Ústav výzkumu globální změny AV ČR – CzechGlobe je jedním z ústavů Akademie věd České republiky. CzechGlobe se věnuje komplexnímu vědeckému výzkumu globální změny a jejích dopadů na atmosféru, ekosystémy a lidskou společnost, s využitím aktuálních výzkumných přístupů a špičkové techniky.

Oddělení sociálně-ekologické analýzy (SE Lab) je mladý tým zkoumající, jakým způsobem může lepší pochopení vazeb mezi lidskou společností a přírodním prostředím pomoci v hledání cest k udržitelnosti. SE Lab se podílí na řadě mezinárodních a národních projektů (Horizon Europe BIONEXT, Horizon Europe TRANSPATH, Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik – SYRI, atd.). Kombinujeme přístupy společenských, humanitních a přírodních věd a klademe důraz na výměnu znalostí mezi vědou, praxí a tvorbou politik. Výsledky výzkumu aplikujeme skrze aktivní spolupráci s aktéry mimo akademickou sféru (experti z praxe, tvůrci politik, zástupci občanské společnosti a nevládního sektoru). Více informací na našem blogu SustainableCZ.

Researcher in designing transformative sustainability pathways

Global Change Research Institute CAS, v. v. i. – CzechGlobe, Department of Social-Ecological Analysis (V Jirchářích 149/6, Prague 1), announces a vacancy for the role of a Researcher in designing sustainability pathways.

Role description

The role is a part of international projects involving mainly the following activities:

 • Creative scientific work in the field of pathways to social and environmental sustainability in the EU, Central/Eastern Europe and Czechia
 • Generating qualitative and quantitative data to develop scenarios of societal transformation to address current global challenges (including climate change, biodiversity loss, food provision, energy provision)
 • Design of workshops with stakeholders from practice and public sphere to identify potential actions for more sustainable future
 • Processing qualitative and quantitative data
 • Analysis of the learning processes taking place among participants

Involvement in ongoing research projects (see the department description below), preparation of project proposals
Own publication activity
Active involvement in the scientific team, proactive approach, ability to work independently

Essential requirements

 • An MSc./PhD degree, or equivalent, in a relevant discipline such as sustainability science, anthropology, environmental psychology, political science, environmental studies, communication science, sociology, environmental governance, public administration, EU studies, etc.
 • Broad academic skills including creativity and excellent communication and collaboration skills, teamwork, independence, organizational skills.
 • Ability to work with PC, MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) on an appropriate level.
 • Ability to work with professional literature and scientific publications
 • Excellent English language proficiency required for scientific publishing.
 • Willingness to participate in project-related trips in Czechia and abroad.

Desirable experience and skills

 • Skills in qualitative and participatory research design and methods (e.g. interviews, focus groups, workshops, coding of qualitative data, participant observation, policy analysis, comparative analysis, stakeholder analysis, case study research)
 • Skills in qualitative or quantitative modelling (e.g. system dynamics modelling)
 • Candidates with a MSc degree or equivalent: Willingness to enter a doctoral program during the project / ongoing study in a doctoral program.
 • Prior international study or work experience.
 • Demonstrated interest in interacting with decision makers and other stakeholders.
 • Demonstrated study/work interest in interdisciplinary work

We offer

 • Interesting scientific work in a thriving interdisciplinary research team set within the structure of the Czech Academy of Sciences.
 • Networking within excellent international project teams and stakeholder networks.
 • A friendly environment of like-minded people who share their enthusiasm for sustainability issues.
 • Vibrant academic environment (seminars, discussion formats such as field trip days, reading clubs, peer-to-peer skills training, etc.)
 • Involvement and networking in frontier international and national research projects and applied research.
 • Career development opportunities offered by CzechGlobe and the Czech Academy of Sciences (language classes, training workshops).
 • Support in developing own funding proposals for future research, both as an individual and as a member of a team.
 • Office in Prague, flexible working hours. A high degree of flexibility at work, with an emphasis on the quality of professional and scientific outputs.
 • Adequate salary

Contract details:

FTE: 0.5 – 1 (to be negotiated)
Contract length: 1 year, with the possibility of prolongation during the project duration (3-4 years) and beyond
Contract start: March 2023
Place of work: Praha (to be negotiated)

To apply

For informal enquiries, please contact Zuzana Harmáčková (harmackova.z@czechglobe.cz).
To submit your application, please send the following documents to jobs@czechglobe.cz by 13 February 2023 (state the title of the position in the email subject).

 • Academic CV: education (including theses and relevant courses); work experience, potentially including a publication list; previous research experience and project involvement; language skills; contact details; contact details of 2 referees.
 • Letter of motivation (max. 2 pages)
 • A copy of a highest earned degree
 • Optional: Letter(s) of recommendation (max. 2 letters).
 • Optional: Publications supporting your application (max. 3 files).

Shortlisted candidates will be notified on 15 February 2023, with interviews planned for the second half of February 2023.

General information

Global Change Research Institute CAS – CzechGlobe is one of the institutes of the Czech Academy of Sciences. CzechGlobe conducts a comprehensive scientific research on issues of global change and its impacts on the atmosphere, ecosystems and human society through the use of the up-to-date research techniques and instrumentation.

The Department of Social-Ecological Analysis (SE Lab) is a young team exploring how to better understand the links between society and the environment and how to leverage this knowledge in pursuing sustainability pathways. SE Lab collaborates in multiple international and national projects (Horizon Europe BIONEXT, Horizon Europe TRANSPATH, SYRI – National Institute for Research on the Socioeconomic Impact of Diseases and Systemic Risks, etc.). We combine approaches from social sciences, humanities and natural sciences, and emphasize knowledge exchange between science, policy-making and practice. We apply our research results through active engagement with actors outside academia (practitioners, policy makers, civil society and NGOs). See also our blog SustainableCZ.