Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

·         postdoktorand se zaměřením na psychologii zdraví nebo sportu, kinantropologii, eHealth/mHealth, metody a analýzy dat na výzkumném projektu Excelentní výzkum v oblasti digitálních technologií a wellbeingu, reg.č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004583

 

Označení pracovního místa

·         postdoc

·         typ systemizovaného místa: výzkumník I (neakademik)

 

Hledáme postdoktorandy se zájmem a zkušenostmi v jedné z následujících oblastí:

1.       mHealth/eHealth – zaměření na digitální intervence pro zlepšení subjektivní pohody (wellbeing) a podporu zdravého/aktivního životního stylu

2.       psychologie zdraví nebo sportu – zaměření na psychosociální determinanty a důsledky fyzické aktivity nebo sedavého chování

3.       metody datové analýzy – zaměření na analytické přístupy k intenzivním longitudinálním datům, ekologické momentální hodnocení (EMA) nebo just-in-time adaptivní intervence (JITAI)

 

 

Popis pracovní náplně pracovního místa

·         nabízená pozice zahrnuje řadu činností spojených s přípravou, koordinací a sběrem dat (např. vstupní údaje pro dotazníky a metody)

·         analýzy dat (se silným důrazem na analýzu intenzivních longitudinálních dat v případě zájmu o práci spojenou s metodami analýzy dat)

·         vedoucí úlohu při psaní publikací a spolupráci na publikacích ostatních členů týmu (např. výzkumné články pro recenzované časopisy)

·         vedení, koordinaci a řízení mladších členů výzkumného týmu (např. doktorandů)

·          účast na mezinárodních setkáních a konferencích

 

Předpokládaná výše úvazku

·         1,0 úvazek

 

Kvalifikační a jiné předpoklady

·         ukončené vysokoškolské vzdělání III. stupně v oboru psychologie, kinantropologie, statistiky nebo v jiném společenskovědním či příbuzném oboru, který souvisí se studiem vlivu digitálních technologií na životní pohodu, získaný během posledních 7 let (do tohoto období se nezapočítává mateřská/rodičovská dovolená)

·         zájem o eHealth/mHealth nebo účinky digitálních technologií na starší dospělé nebo jiné znevýhodněné skupiny obyvatel, zkušenosti s výzkumem na stejné nebo příbuzné téma (tj. doložené účastí na výzkumných projektech, publikacemi)

·         zkušenosti s kvantitativními výzkumnými metodami a dobrá znalost kvantitativní metodologie (vysoké dovednosti v oblasti statistických analýz a práce s kvantitativními daty, především s intenzivními longitudinálními daty) jsou výhodou

·         ochota učit se

·         schopnost pracovat samostatně na výzkumném tématu

·         schopnost pracovat v týmu, schopnost řešit problémy, schopnost řídit čas, pečlivost, vytrvalost

·         znalost angličtiny

 

Předpokládané datum nástupu

·         1. 4. 2024, popř. dle dohody

 

 

Mzdové podmínky:

·         52 000 CZK složené z tarifní mzdy a výkonového ohodnocení (medián mzdy v 2 čtvrtletí 2023 36 816 CZK)

 

Dále nabízíme:

·         zajímavou a odpovědnou práci v týmu

·         práci na plný úvazek, případně na částečný úvazek ve veřejné vzdělávací instituci

·         pracovní smlouvu na dobu určitou (1 rok) s možností prodloužení

·         práci pro fakultu s narůstajícím výzkumným výkonem a mimořádným potenciálem pro úspěch v mezinárodních grantových výzvách

·         stabilní pracovní prostředí v progresivní instituci

·         příjemný pracovní kolektiv

·         vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života

·         prostor pro osobní i profesní růst, možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů

·         aktivní využití anglického jazyka

·         možnost účastnit se programu Erasmus+

·         možnost práce z domova

·         místo pracoviště v centru města – na OU City Campus Lives Černá louka v Ostravě

·         6 týdnů dovolené za kalendářní rok

·         5 dní volna k léčení

·         stravenky v hodnotě 160,- Kč (příspěvek zaměstnavatele 88,- Kč/stravenka)

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče

·         profesní životopis s podrobným popisem předchozí práce na výzkumných projektech a podrobným popisem statistických dovedností

·         seznam publikací; uveďte publikace v časopisech s impakt faktorem (Web of Science), uveďte IF a/nebo kvartily časopisů; přiložte jednu nebo dvě publikace, které prokáží vaše statistické dovednosti;

·         motivační dopis, ve kterém mj. uvedete obor, o který se ucházíte

·         kopie dokladů o dosaženém vzdělání

·         souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení

 

Termín, způsob a místo pro dodání požadovaných dokladů

·         strukturovaný profesní životopis, seznam publikací, motivační dopis, kopie dokladů o dosaženém vzdělání a podepsaný Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení zasílejte do 29.2. 2024 na adresu PersonalniPDF@osu.cz

 

Informace o pracovišti

Ostravská univerzita (www.osu.cz) je moderní, progresivní univerzita, na které se vzdělává okolo 8 500 studentů a nabízí vysokoškolské vzdělávání na šesti fakultách (Fakulta sociálních studií, Fakulta umění, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Pedagogická fakulta a Přírodovědecká fakulta) v kombinaci s vědeckým ústavem OU (Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelování – ÚVAFM). Týmy OU pravidelně získávají pro svůj výzkum finance od poskytovatelů z ČR (GAČR, TAČR, AZV apod.) i EU (OP VVV, Horizont 2020, Horizon Europe) a dosahují výrazných publikačních úspěchů. OU je významně podporována statutárním městem Ostrava i Moravskoslezským krajem, kde je partnerem v mnoha strategických projektech (např. LERCO, REFRESH). OU je nositelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí.

Pedagogická fakulta OU (https://pdf.osu.cz/) je fakultou se vzrůstajícím výzkumným profilem, nabízející vysokoškolské vzdělání úzce spojené se třemi studijními programy: Učitelství, Neučitelské pedagogiky, Kinantropologie a Tělesné výchovy a sportu. Výzkumné týmy na Pedagogické fakultě OU pravidelně získávají pro svůj výzkum finance od poskytovatelů z ČR (GAČR, TAČR, AZV apod.). V současnosti je Pedagogická fakulta OU zapojena také do dvou strategických výzkumných projektů MSK (LERCO, REFRESH) a místem realizace projektu Špičkového výzkumu OP JAK pod vedením hlavní řešitelky, mezinárodně etablované vědkyně ve společenských vědách Steriani Elavsky, která působí na Katedře studií lidského pohybu.

Katedra studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU je hlavním místem realizace tří aktuálně probíhajících velkých projektů: LERCO, REFRESH a DigiWELL (projekt excelentního výzkumu OP JAK), spolu se svým výzkumným centrem Human Motion Diagnostic Centre (HMDC) (https://pdf.osu.cz/cdlp/), které se nyní přestěhovalo do nově vybudovaného moderního infrastrukturního zázemí Centra behaviorálního zdraví, sportu a techniky v Městském kampusu OU Živá Černá louka v Ostravě. HMDC se skládá z několika výzkumných laboratoří (Laboratoř biomechaniky a zobrazování, Laboratoř fyziologie tělesné zátěže a funkční antropologie, Laboratoř behaviorálních funkcí).

V současné době se podílíme na třech velkých projektech:

1.      Centrum výzkumu života a životního prostředí Ostrava (LERCO) – je strategickým projektem Moravskoslezského kraje, realizovaným na Ostravské univerzitě a podpořeným dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

2.      Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries (REFRESH) – je strategickým projektem Moravskoslezského kraje, realizovaným na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava a Ostravské univerzitě v Ostravě a podpořeným z programu EU – Just Transition Fund.

3.      Výzkum excelence digitálních technologií a pohody (DigiWELL) – projekt OP JAK Excelentní výzkum zaměřený na vazby mezi digitálními technologiemi a pohodou a realizovaný na Ostravské univerzitě a dalších sedmi partnerských institucích

 

 

 

Vhodní uchazeči/uchazečky budou zváni na osobní nebo online pohovor.

 

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání nebo online pohovoru pouze vybrané uchazeče/uchazečky a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče/uchazečku.

 

Děkan PdF OU rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.