Přehled

Klasické mikroplasty jsou považovány za jedny z nejvýznamnějších environmentálních polutantů poslední doby. Nicméně otázka environmentální bezpečnosti biodegradabilních plastů není dosud jednoznačně zodpovězena. V práci bude zpracována literární rešerše na téma plastů se zaměřením na biodegradabilní plasty a jejich vliv na jednotlivé složky životního prostředí s důrazem na půdní ekosystém. Praktická část se zaměří na využití testů z oblasti půdní ekotoxikologie pro účely zhodnocení vlivu biodegradabilních plastů na zástupce půdního ekosystému. Pro co nejobjektivnější predikci účinků budou využity testy na organismální a suborganismální úrovni.

Classic microplastics are considered to be one of the most significant environmental pollutants of recent times. However, the question of the environmental safety of biodegradable plastics has not yet been clearly answered. In the thesis, a literature search on the subject of plastics will be processed, with a focus on biodegradable plastics and their influence on individual components of the environment, with an emphasis on the soil ecosystem. The practical part will focus on the use of tests from the field of soil ecotoxicology for the purpose of evaluating the impact of biodegradable plastics on representatives of the soil ecosystem. For the most objective prediction of effects, tests will be used at the organismal and sub-organismal level.

Název programu: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Školitel: doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346