Přehled

Pokročilé organické materiály představují velmi zajímavou alternativu k tradičním anorganickým látkám využívaných ve fotonických aplikacích. Organické materiály poskytují celou řadu potenciálních výhod jako je flexibilita, nízká hmotnost, příprava nízkonákladovými technikami materiálového tisku, široké možnosti ladění parametrů, malou environmetální zátěž apod.

Tato práce se bude zabývat studiem vztahu mezi (zejména) optickými vlastnostmi a chemickou strukturou organických pi-konjugovaných látek (barviva, pigmenty). Zjištěné poznatky budou využitelné v aplikacích jako jsou světlo-emitující zařízení (OLED), solární články, organické pevnolátkové lasery, fluorescenční značky pro studium biologických systémů apod. Součástí práce bude příprava a studium modelových zařízení vybraných aplikací. Studovány budou zejména vlastnosti související se zářivými a nezářivými procesy po fotoexcitaci. Mezi typické metody studia bude patřit absorpční a fluorescenční spektroskopie, určování doby života a kvantových výtěžků fluorescence, stanovování prahové excitační energie pro vyvolání zesílené spontánní emise (ASE) a dalších parametrů ovlivňujících jejich funkci.

Práce bude probíhat v rámci Laboratoře organické elektroniky a fotoniky (https://www.fch.vut.cz/vav/cmv/laboratore/elektro) na Centru materiálového výzkumu na Fakultě chemické VUT v Brně. V rámci tohoto týmu máme více než 20 leté zkušenosti v tomto oboru doložené téměř 200 publikacemi.

FCH VUT je hrdým držitelem prestižního ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí https://www.vut.cz/vut/hr-award).

Advanced organic materials represent a very interesting alternative to traditional inorganic substances used in photonic applications. Organic materials provide a number of potential advantages such as flexibility, low weight, preparation with low-cost material printing techniques, wide range of parameter tuning, low environmental impact, etc.

This work will deal with the study of the relationship between (especially) optical properties and the chemical structure of organic pi-conjugated molecules (dyes, pigments). The findings will be useful in applications such as light-emitting devices (OLED), solar cells, organic solid-state lasers, fluorescent markers for the study of biological systems, etc. Part of the work will be the preparation and study of model devices for selected applications. Typical methods of study will include absorption and fluorescence spectroscopy, determination of fluorescence lifetime and quantum yields, and determination of threshold excitation energy to induce amplified spontaneous emission (ASE) and other parameters affecting their function.

The work will take place within the Laboratory of Organic Electronics and Photonics (https://www.fch.vut.cz/vav/cmv/laboratore/elektro) at the Center for Materials Research at the Faculty of Chemistry, Brno University of Technology. Within this team, we have more than 20 years of experience in this field, evidenced by almost 200 publications.

FCH VUT is a proud holder of the HR Excellence in Research Award by the European Commission (https://www.vut.cz/en/but/hr-award).

Název programu: Fyzikální chemie
Školitel: prof. Mgr. Martin Vala, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346