Přehled

Interakcí nízkoteplotního plazmatu s vodou dochází k tvorbě reaktivních částic s vysokým oxidačním potenciálem, zejména hydroxylových radikálů, které lze následně využít v neselektivních reakcích vedoucích k rozpadu či transformaci látek přítomných v kapalné fázi. Práce bude zkoumat vhodnost plazmových systémů pro úpravu kapalných odpadních produktů ze zemědělství tak, aby byly znovu v zemědělství využitelné. K analýze složení kapalných i plynných produktů budou využity dostupné analytické metody (PTR-TOF-MS, IMS, GC-MS, HPLC apod.). Vhodnost upravených produktů bude posuzována pomocí ekotoxikologických testů a aplikace na modelové zemědělské plodiny.

Interaction of non-thermal plasma with water induces formation of reactive species with high oxidation potential such as hydroxyl radicals that can be utilized in non-selective reactions leading to decomposition or transformation of compounds in the liquid phase. This study will assess suitability of plasma systems for the treatment of liquid waste products from agriculture in order to reutilized them back to the agriculture. For analyses of liquid and gaseous products, available methods will be employed (PTR-TOF-MS, IMS, GC-MS, HPLC, etc.). Suitability of the treated products will be assessed using ecotoxicological tests as well as by the application on the model agricultural plants.

Název programu: Fyzikální chemie
Školitel: doc. Ing. Zdenka Kozáková, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346