Přehled

Prorektor pro rozvoj a digitalizaci Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Odborný referent/referentka spisové a archivní služby UJEP

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 1, odborný referent/referentka spisové a archivní služby UJEP

Popis práce/pracovní náplň:

metodické řízení a dohled nad výkonem spisové služby
vytváření metodik a souvisejících interních předpisů
metodická podpora a školení v oblasti spisové služby a archivnictví
komplexní zajištění agendy správy dokumentů, předarchivní péče v centrální spisovně
evidence archiválií dle platné legislativy, provádění skartačního řízení
odpovědnost za nastavení a dodržování interních i externích postupů
komunikace a součinnost se Státním oblastním archivem v Litoměřicích
dodržování pravidel GDPR

Kvalifikační požadavky:

VŠ vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním oboru archivnictví se zaměřením na IT (popř. historického, knihovnického, právního či podobného charakteru)
praxe v oblasti spisové a archivní služby výhodou
odborná znalost zákona č. 499/2004 Sb., a související právní legislativy pro výkon spisové a archivní služby vč. oOrientace v souvisejících předpisech EU k elektronické komunikaci a ochraně osobních údajů
znalosti z oblasti péče o archiválie a jejich ochrany
znalost jednotlivých etap zpracovávání a zpřístupňování archivního materiálu
znalosti náplně spisové služby, typů spisoven, spisového plánu a spisového řádu
znalost zásad skartačního řízení
dovednost využívat výpočetní techniku v archivech
znalost práce s PC (MS Office, internet)
znalost anglického jazyka výhodou
samostatnost, pečlivost a občanská bezúhonnost

Výše úvazku: plný/částečný

Předpokládaný nástup: červen 2023 nebo dle dohody

Místo výkonu: Rektorát UJEP, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

Nabízíme:

mzdové ohodnocení dle vnitřního mzdového předpisu UJEP (mzdová třída N8; N9)
pružnou pracovní dobu
příjemné moderní pracoviště v akademickém prostředí
možnost dalšího vzdělávání v oboru
6 týdnů dovolené
Sickdays
příspěvek na stravování a penzijní připojištění, UNIŠEKY
možnost rekreace v univerzitním objektu Bukovina v Českém ráji
volný vstup do univerzitních sportovišť a knihovny
příměstské tábory pro děti zaměstnanců

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru:

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů, které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení VŘ.

K přihlášce přiložte:

– motivační dopis

– stručný profesní životopis

– ověřené doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání

___________________________________________________________________________________________

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u hana.havlova@ujep.cz na tel. č. +420 475 286 318.

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 24. června 2023.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.