Přehled

Děkanka Filozofické fakulty MU vyhlašuje výběrové řízení na pozici

odborný asistent / odborná asistentka

Pracoviště: Ústav evropské etnologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
EU profil výzkumného pracovníka: R2

Výše pracovního úvazku: částečný – 22 hodin/týden
Počet otevřených pozic: 1
Předpokládaný termín nástupu: 1. října 2024
Typ pracovní smlouvy: doba určitá (pracovní smlouva na 3 roky)
Uzávěrka přihlášek: 26. června 2024

Pracovní pozice je určena pro absolventa/absolventku studia etnologie nebo sociální a kulturní antropologie,
který/á je připraven/a podílet se aktivně a s nasazením na výzkumné a vzdělávací činnosti a rozvoji studijních programů Etnologie realizovaných v Ústavu evropské etnologie FF MU.

Předpokládaná náplň práce:

Pedagogická

 • podíl na vedení přednášek či jiných forem výuky v bakalářském a magisterském studijním programu Etnologie v českém, příp. anglickém jazyce (přednáška 2 hodiny týdně)
 • vedení a konzultování terénních praktik studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu Etnologie;
 • vedení, konzultování nebo oponování kvalifikačních prací
 • vytváření studijních a výukových materiálů
 • podíl na organizačním zabezpečení pedagogické činnosti
 • podíl na publikační činnost zejména pro vzdělávací účely
 • podíl na teoretické a praktické výuce probíhající na pracovišti
 • členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky

Výzkumná

 • samostatná i týmová výzkumná činnost v oblasti etnologie dle odborného profilu uchazeče
  publikace výsledků v recenzovaných časopisech (indexovaných v databázích Scopus, Web of Science), vědeckých monografiích nebo recenzovaných sbornících
 • aktivní účast na tuzemských a zahraničních vědeckých konferencích a odborných setkáních a prezentace výsledků výzkumu
 • zapojení do mezinárodních sítí v oblasti základního a aplikovaného etnologického výzkumu
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné činnosti
 • aktivní snaha o získávání grantových projektů
 • perspektiva odborného růstu

Další

 • správa ústavní knihovny a archivu
 • podíl na zabezpečení provozní a administrativní činnosti související se sjednaným druhem práce podle pokynů vedoucího pracoviště
 • běžné administrativní úkony při správě vlastních předmětů, používání e-learningu a komunikace se studenty prostřednictvím Informačního systému MU
 • podíl na organizačním zabezpečení výzkumné a pedagogické činnosti, včetně související administrativy
 • organizace a účast na zahraničních stážích studentů i akademických pracovníků

Požadavky na uchazeče:

a) povinně vyžadováno:

 • dokončené Ph.D. vzdělání v oboru etnologie nebo sociální a kulturní antropologie
 • zkušenost s terénním výzkumem historických i současných forem kultury
 • zkušenost s přednášením na vysoké škole (do přílohy uvést soupis přednášek, seminářů či dalších kurzů s uvedením roku a názvu pracoviště vysoké školy)
 • výborná znalost českého nebo slovenského jazyka (minimálně na úrovni C1)
 • znalost angličtiny na úrovni B2
 • pracovní zkušenost ze zahraničí ve formě studia, odborné či pracovní/výzkumné stáže (dlouhodobá zkušenost je výhodou) – pro pozici odborného asistenta podmínkou
 • potenciál pro publikováním odborných textů v podobě vědeckých studií a monografií (do přílohy uvést soupis dosavadní publikační činnosti)

b) doporučeno:

 • zapojení do domácích a zahraničních oborových sítí a zahraniční zkušenost v oboru (do přílohy uvést seznam stáží, studijních pobytů a dalších odborně profilovaných pobytů v zahraničí a soupis aktivní účasti na oborově profilovaných konferencích a seminářích v zahraničí)
 • výsledky na mezinárodní úrovni (vědecké výsledky, granty, pedagogické výsledky apod.) či zásadní podíl na
 • realizaci významných mezinárodních vědeckých projektů, případně mezinárodní přednáškové činnosti apod.

Požadavky související s náplní práce

 • schopnost aktivního zapojení studentů do průběhu výuky a schopnost podpory diskuse
 • schopnost využívat moderní učební pomůcky a výukové materiály
 • schopnost jasně formulovat výsledky výzkumu
 • schopnost samostatné odborné a vědecké práce včetně publikační aktivity

Pracovní prostředí 

 • zaměstnání v prestižní instituci, která získala ocenění HR Excellence in Research Award
 • přátelské a inspirativní pracovní prostředí
 • výhodné umístění fakulty v centru města
 • vstřícný přístup ke slaďování pracovního a osobního života

Zaměstnanecké benefity

 • 8 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu s možností částečně využívat práci na dálku pro lepší sladění práce a osobního života, příspěvek na stravování ve mzdě nebo na stravování v menzách, příspěvek na penzijní připojištění nebo školkovné, vybraná očkování zdarma, výhodné mobilní tarify Vodafone, Multisport karta, sportovní lekce pořádané Fakultou sportovních studií, dětská skupina Elánek pro děti zaměstnanců v blízkosti fakulty.

Vzdělávání a rozvoj

 • možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje např. jazykové a jiné kurzy poskytované MU, využití knihoven MU, využití zahraničních pobytů a stáží, účast na konferencích apod.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vaši přihlášku zasílejte přes odkaz elektronické přihlášky do 26. 6. 2024 (použijte prosím odkaz https://www.phil.muni.cz/kariera/volna-pracovni-mista/77767#form) a připojte prosím veškeré požadované dokumenty.

Jako součásti Vaší přihlášky jsou vyžadovány následující dokumenty:

 • motivační dopis s upřesněním oblasti výzkumného zájmu
 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • přehled vědecké a publikační činnosti
 • název a anotace nové přednášky v českém jazyce, kterou by uchazeč/uchazečka v případě přijetí mohl/la nabídnout do studijní nabídky Ústavu evropské etnologie (max. rozsah 500 znaků + min. 5 položek doporučené literatury, vč. zahraniční)

Po úspěšném odeslání Vaší přihlášky obdržíte na Vaši e-mailovou adresu automatické potvrzení o přijetí přihlášky.

Po uplynutí termínu uzávěrky e-přihlášek obdržíte informaci o dalším postupu.
V případě nejasností kontaktujte personální oddělení FF MU: Ing. Jana Marečková , e-mail: mareckova@phil.muni.cz

PROCES VÝBĚRU

Výběrová kritéria:

 • doložení všech požadovaných dokumentů v e-přihlášce
 • soulad profilu uchazeče/uchazečky s požadavky na danou pozici uvedenými výše

Vhodní kandidáti budou pozváni k osobnímu rozhovoru, který může mít i videokonferenční formu. Pravidla výběrových řízení na Filozofické fakultě MU najdete na naší kariérní stránce: https://www.phil.muni.cz/kariera/pravidla-vyberovych-rizeni

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaši odpověď!

VÍCE INFORMACÍ O UNIVERZITĚ, FAKULTĚ A PRACOVIŠTI

Masarykova univerzita je druhou největší univerzitou v České republice, s 10 fakultami a řadou dalších účelových pracovišť, více než 6000 zaměstnanci a 32 000 studenty. Jsme univerzitou se širokým spektrem výzkumných oblastí v humanitních i přírodních vědách a se silným mezinárodním postavením. Naší misí je poskytovat vzdělávání a výzkum nejvyšší kvality.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou ze čtyř zakládajících fakult Masarykovy univerzity a od doby svého založení v roce 1919 je nejen významným centrem humanitního a společenskovědního vzdělávání, vědy, výzkumu a rozvoje, ale také institucí, která se aktivně podílí na formování kulturního života města a regionu. Tradičně se profiluje jako výzkumně orientovaná fakulta generující v současnosti přibližně pětinu výzkumného objemu MU. Počtem studujících, který přesahuje 6000, je největší fakultou na univerzitě a má více než 600 zaměstnanců.

Od roku 2021 je fakulta hrdým držitelem ocenění HR Excellence in Research Award udělovaného Evropskou komisí.
Více informací o fakultě se můžete dozvědět na webu https://www.phil.muni.cz/ nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/phil.muni.cz.

Pro informace o nastavení personální práce podle evropských standardů, navštivte fakultní stránky HR Award:
https://www.phil.muni.cz/o-nas/hrs4r-hr-award/.

Pracoviště 

Podrobnější údaje o Ústavu evropské etnologie FF MU viz https://etnologie.phil.muni.cz/

Kontaktní osoba na pracovišti pro případné dotazy uchazečů k pozici:

Jméno a příjmení: doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
e-mail: drapala@phil.muni.cz, telefon: 731978790