Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Katedra nabízí přátelské pracovní prostředí s kancelářemi v historickém centru Prahy na Malé Straně či v nové budově v Tróji, kde je také umístěna zcela nová plně vybavená robotická laboratoř. Od uchazeče se očekává schopnost získávat a vést výzkumné projekty a propojovat vlastní výzkum s výukou a vedením studentů. V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy, nejpozději však do 9 měsíců od termínu pro podávání přihlášek. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru ke dni nástupu, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru v kvalitních impaktovaných periodikách (jako je AIJ, JAIR apod.) nebo na prestižních AI konferencích (typu IJCAI, AAAI, ICRA, NeurIPS apod.) a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenosti v oblasti spolupráce s průmyslem jsou vítané.

Expertíza

  • Robotika, agentové technologie, automatické plánování, reprezentace znalostí nebo metody strojového učení. Solidní znalosti formálních metod (logika a/nebo statistika) a zkušenosti s aplikací těchto technik v praxi jsou výhodou.

Požadované dokumenty

  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy

Zveřejněno: 2023-10-30
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 ANN
Mzdová třída: AP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne
Očekávaný konec smlouvy:

Kontakty