Přehled

Děkanka Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Oborový didaktik/didaktička na katedře historie

 

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 

1 místo na poloviční úvazek, oborový didaktik/didaktička na katedře historie

Pracovní náplň:

dle pracovního řádu zaměstnanců UJEP – příkaz rektora č. 2/2019

Kvalifikační požadavky: 

– požadované vzdělání v oboru historické vědy s úrovní Ph.D.,
– odborné vzdělání v oblasti didaktiky dějepisu
– orientace v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu
– kreativní myšlení a schopnost týmové, tvůrčí a systematické práce, dobré komunikační, organizační a koordinační  schopnosti
– schopnost podílet se na vědecké, projektové a publikační činnosti
– pečlivost a flexibilita, občanská bezúhonnost

Popis pracovních podmínek/Možnosti karierního růstu: Karierní růst se řídí Karierním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty

Nabízíme:

– flexibilní pracovní dobu, včetně využití home-office
– zajímavou a různorodou práci v instituci oceněnou HR Award
– zaměstnanecké stravování, penzijní připojištění, unišeky, sickdays, vstup na sportoviště UJEP
– příjemné a moderní pracovní zázemí

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru: Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů, které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. Předpokládaný termín osobního pohovoru je stanoven na počátek měsíce září 2022 – změna možná. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 20 dnů od ukončení VŘ.

Výše úvazku: 50 % zákonné pracovní doby (dle dohody)

Předpokládaný datum nástupu: říjen 2022

Místo výkonu: Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem

Účastníkům výběrového řízení nevzniká nárok na úhradu nákladů výběrového řízení. 

Děkanka si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

Přihlášky s odborným životopisem – uvést kontakt – email/telefon, kopiemi dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a souhlasem se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené za účelem účasti v nadcházejících výběrových řízeních podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR https://www.ujep.cz/wp-content/uploads/2021/11/Souhlas-GDPR-11-2021.docx zasílejte na Personální oddělení UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem nebo emailem na personální@ujep.cz nejpozději do 24. 07. 2022

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 316, e-mail: personální@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju