Přehled

Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení, j. č. OU-51820/25-2024, na obsazení akademického pracovního místa:

 • odborný/á asistent/ka se zaměřením na obecnou lingvistiku na katedře českého jazyka

Kdy vás u nás přivítáme?

 • 1. září 2024 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek: 40 %

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český/anglický

Mzdové podmínky:

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Náplň práce:

Odborný/á asistent/ka:

 • zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů;
 • v případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů;
 • aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech, účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, prezentací výsledků tvůrčí činnosti);
 • podílí se na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně v oboru obecná lingvistika;
 • výzkumné a pedagogické zaměření na obecnou lingvistiku, výuka odborného anglického jazyka;
 • mezinárodní výzkumný profil (EU research level): „R2 – recognized“;
 • publikační činnost za posledních 5 let v oblasti obecné lingvistiky, studie registrované v databázích WoS, popř. SCOPUS;
 • zkušenosti s řešením výzkumných grantových projektů;
 • potenciál k dalšímu akademickému růstu;
 • aktivní zapojení do výzkumu v dané oblasti, předpokládá se podávání a zapojení do výzkumných mezinárodních projektů;
 • proaktivní přístup, systematičnost a samostatnost;
 • výborné komunikační a organizační schopnosti;
 • znalost anglického jazyka na úrovni C2 Evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • v případě uchazeče s jiným mateřským jazykem než českým znalost češtiny na úrovni min. A1 –A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Co nabízíme?

 • práci v dynamickém, motivovaném a kreativním kolektivu;
 • podmínky pro další graduační růst;
 • podmínky a podpora pro zapojení se do grantové činnosti;
 • možnost dalšího osobního i profesního rozvoje prostřednictvím celé řady kurzů vedoucích ke zvyšování kompetencí;
 • vhodné podmínky pro mezinárodní spolupráci;
 • možnost osobního ohodnocení;
 • 8 týdnů dovolené za kalendářní rok;
 • možnost částečně pracovat z domova
 • a mnoho dalšího…

Požadované dokumenty:

 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení (zde)
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • motivační dopis;
 • přehled publikační činnosti;
 • kontakt (e-mail, telefon) na dvě osoby, které mohou ústně podat reference;
 • kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání.

Žádáme zájemce o výše uvedenou pozici, aby nejpozději do 8. června 2024 (včetně) zaslali požadované dokumenty v elektronické podobě na adresu: PersonalniFF@osu.cz

První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

 

Kontakt:
Ostravská univerzita
Personální oddělení Filozofické fakulty
e-mail: PersonalniFF@osu.cz