Přehled

Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

  • odborný/á asistent/ka se zaměřením na histologii a embryologii

Předpokládaný nástup:

  • 1. 12. 2021 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

  • 20%

Kvalifikační a další předpoklady:

  • VŠ vzdělání II. stupně v lékařském oboru, zdravotnickém oboru nebo přírodovědném oboru;
  • doktorské vzdělání v oboru histologie a embryologie  nebo v oboru příbuzného zaměření na biologii živočichů a člověka;
  • pedagogická zkušenost v oboru výhodou;
  • vědeckovýzkumná a publikační činnost v daném nebo příbuzném oboru;
  • znalost českého jazyka – C2;
  • znalost anglického jazyka – B2.

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

  • český

Popis pracovního místa:

Odborný/á asistent/ka zajišťuje výuku v bakalářských a magisterských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. V případě schválení vědeckou radou fakulty se odborný asistent podílí na zajišťování doktorských studijních programů. Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti (zejména formou samostatného řešení složitých výzkumných a vývojových úkolů, aktivní publikační činnosti v impaktovaných časopisech, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na LF OU, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti). Dále se odborný asistent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě spojené s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů (ke stažení na www.osu.cz), strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 1. 11. 2021 na adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19, 703 00 Ostrava 3 nebo na email: PersonalniLF@osu.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.