Přehled

Práce se bude zabývat přípravou a charakterizací nových organických materiálů, které jsou perspektivní pro využití v oblasti bioelektroniky. Pozornost bude soustředěna především na charakterizaci optických a elektrických vlastností materiálů připravených ve formě tenkých vrstev. Studovány budou možnosti využití materiálů v tenkovrstvých senzorických systémech umožňujících stimulaci buněk a studium jejich odezvy. Práce bude realizována s podporou projektu základního výzkumu ve spolupráci s dalšími pracovišti včetně zahraničních.

The work will deal with preparation and characterization of new organic materials, which are prospective for use in bioelectronics. Attention will be focused primarily on the characterization of the optical and electrical properties of materials prepared in the form of thin films. The possibilities of using materials in thin-film sensory systems to stimulate cells and study their response will be studied. The work will be implemented with the support of a basic research project in collaboration with other workplaces, including foreign ones.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346