Přehled

Karcinogenezi nelze vysvětlit pouze genetickými změnami, ale zahrnuje také epigenetické procesy (metylace DNA, modifikace histonů a deregulace nekódující RNA). Modifikace histonů acetylací hraje klíčovou roli v epigenetické regulaci genové exprese a je řízena rovnováhou mezi histonovými deacetylázami (HDAC) a histonovými acetyltransferázami (HAT). Inhibitory HDAC indukují zastavení rakovinového buněčného cyklu, diferenciaci a buněčnou smrt, snižují angiogenezi a modulují imunitní reakci. Inhibitory HDAC se zdají být slibnými protinádorovými léky, zejména v kombinaci s jinými protirakovinnými léky a / nebo radioterapií. Cílem této studie je stanovení vztahů mezi strukturou a aktivitou pomocí virtuálního screeningu, dokování, modelování farmakoforů založených na energii, 3D QSAR modelování a jejich validace. Výsledek těchto studií by mohl být dále použit pro návrh nových inhibitorů HDAC pro protinádorovou aktivitu. V rámci studia absolvují doktorandi půlroční stáže na atraktivních partnerských univerzitách v zahraničí. UBMI zajišťuje doktorandům stipendium a/nebo částečný úvazek nad rámec státního stipendia při zapojení do grantového projektu nebo zapojení do výuky.

Školitel: Provazník Ivo, prof. Ing., Ph.D.

Obecné informace o programu: https://www.vutbr.cz/studenti/programy/obor/12893

 

Zdroj: https://www.vutbr.cz/studenti/programy/obor/12893