Přehled

Práce je zaměřena na studium nových materiálů a technologií materiálového tisku v oblasti tištěné elektroniky, zejména dotykových obrazovek a/nebo organických a bioelektronických aplikací.
Detailně bude studována technologie sítotisku s ohledem na vlastnosti nových materiálů – návrh struktur elektronických prvků a zařízení, fotolitografické techniky, technologie přípravy a aplikace tiskových past past, sítotisk vzorků.
Vytištěné tenké vrstvy, elektronické prvky a zařízení budou studovány zavedenými metodami charakterizace mechanických, optických a především elektronických a elektrických vlastností.
Práce je realizována s podporou projektů aplikovaného výzkumu za účasti širšího konsorcia průmyslových i dalších partnerů.

TThe work is pointed out towards study of novel materials and application of the material printing techniques in the field of printed electronics, mainly touch-screens and/or organic and bioelectronic applications.
Screen-printing technology will be in-dept studied – design of structures of electronic devices , projection on the screen by photolithograpy, the technology of the printed pastes, screen-printing of samples.
The printed films will be characterized and estimated by mechanical, optical and electrical measurements.
The work is implemented with the support of applied research projects with the participation of a wider consortium of industrial and other partners.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: prof. Ing. Martin Weiter, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346