Přehled

Disertační práce bude věnována prozkoumání možností metody ICP hmotnostní spektrometrie při sledování interakce vybraných buněčných linií s chemoterapeutiky s cílem posoudit influx a eflux léčiva. Experimenty budou zaměřeny na mezibuněčnou komunikaci prostřednictvím extracelulárních vesikulů a lokalizaci léčiva v buňkách, popřípadě nádorové tkáni. ICP-MS bude využita nejen pro stanovení průměrného složení v kapalné fázi, ale také pevném materiálu. Možnosti ICP-MS metody by měly být prozkoumány z hlediska charakterizace a kvantifikace nanostruktur. Součástí práce je také vývoj vhodné kvantifikační metody pro laserovou ablaci.

Školitel doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.
Termín přihlášení: 30. 4. 2023
Přihláška a kontakty: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d