Přehled

Návrh na téma pro doktorský studijní program na LF MU

Doktorský studijní program: Onkologie a hematologie

Specializace: Experimentální onkologie a nádorová biologie

Forma studia: prezenční

Pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU

Téma dizertační práce: Metabolomické mechanismy a imunitní dohled v kancerogenezi

Školitel: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Lukáš Moráň

Anotace:
Rozpoznání a eliminace maligních buněk imunitním systémem je zásadním mechanismem rozhodujícím o progresi onemocnění a odpovědi na léčbu. Interakce nádorových a imunitních buněk závisí na složení povrchových antigenů i vlastnostech mikroprostředí. Metabolické parametry nádoru a jeho mikroprostředí mohou ovlivňovat imunitně rozpoznávaný surfaceom nádorových buněk i chemotaxi a infiltraci nádoru leukocyty. Hlavním cílem této práce je odhalit vztah mezi metabolickým a imunitním profilem nádoru a klinickým stavem pacientů s vybraným nádorovým onemocněním.

Cíle práce:

  1. Na základě klinických dat vybrat vhodné pacientské kohorty.
  2. Stanovit expresi klíčových transkripčních, enzymatických a signálních regulátorů asociovaných s metabolickým a imunitním stavem nádoru (např. HIF1a, komponenty UPR, glykolytické enzymy/hexokinázy, NFkB, cytokiny, TRAIL, MHC+ koreceptory, apod.) v primárních nebo FFPE vzorcích nádoru.
  3. Stanovit a kvantifikovat přítomnost a typ leukocytů.
  4. Na primokulturách nebo na komerčně dostupných liniích ověřit, zda lze expresní profil pozorovaný in vivo na vzorcích nádoru sledovat také in vitro a experimentálně zjistit, zda lze pozorované interakce farmakologicky narušit
  5. Korelace výsledků s klinickými parametry (DFS/PFS, OS, ORR).

Informace o napojení na grantový projekt: financováno z PPV projektu MOÚ.
Zahraniční spolupráce je zajištěna.

Informace o dostupnosti úvazku: MOÚ zafinancuje úvazek 0,5 pro studenta

Požadavky na studenta: ukončené magisterské studium v oborech molekulární biologie, genetiky, biochemie nebo jim příbuzných.

Informace o školiteli: Marek Svoboda řešil 14 výzkumných projektů, z toho 7 v pozici hlavního řešitele. Tři byly oceněny Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, naposledy v roce 2019. Dále je autorem / spoluautorem vice než 115 článků, z toho 77 v časopisech s IF a citačním ohlasem 2736 citací, H-Index 29 (k 03/2020). Dva jeho studenti již dokončili doktorské studium, z nich jeden habilitoval, druhý je zástupcem přednosty.

Kontakt na školitele: msvoboda@mou.cz

Zdroj: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/nabidka_temat/onkologie_a_hematologie/experimentalni_onkologie_a_nadorova_biologie/Skolitel_Marek_Svoboda_-_Navrh_na_tema_pro_doktorsky_studijni_program_na_LF_MU_-_prezencni_forma.pdf