Přehled

Program DŠ: Meracia technika
Akademický rok: 2021-2022
Meno školiteľa: doc. Ing. Anna Přibilová, PhD. (anna.pribilova@savba.sk)
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav merania SAV
Prijímajúca škola: Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ústav elektrotechniky

Anotácia:
Hlavným cieľom dizertačnej práce bude navrhnúť vhodné príznaky / parametre extrahované z EKG signálov získaných z mnohozvodového merania elektrického poľa srdca na povrchu hrudníka, ktoré by bolo možné použiť na stanovenie kvantitatívnych kritérií pre výber pacientov s vyššou pravdepodobnosťou úspešnosti resynchronizačnej liečby srdca, na optimalizáciu polohy stimulačných elektród a nastavenie časovania stimulácie rôznych častí srdca.

U uchádzača sa vyžaduje znalosť fyzikálnych zákonov elektrických polí, metód merania a spracovania biosignálov, schopnosť štúdia vedeckej literatúry v anglickom jazyku a programovania v prostredí Matlab.

Video prezentácia