Přehled

Školitel: prof. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.

Anotace: Ontologická schémata se ve stále větší míře používají jako nástroj interoperability nezávisle vzniklých aplikací, propojitelných datasetů a znalostních grafů (ve veřejné správě, podnikání, zdravotnictví, výzkumu, aj.). Zatímco formálně-logické vlastnosti ontologií, zejména v jazyce OWL založeném na deskripční logice, byly v posledních 20 letech předmětem intenzivního výzkumu, otázky reprezentace a zpracování lexikálních prvků ontologií (identifikátorů, popisků, ev. i delších komentářů) byly dosud řešeny jen okrajově v několika málo projektech. Navrhovaný projekt bude v počáteční fázi mapovat reálné scénáře činnosti různých typů softwarových aplikací, ve kterých uživatel (ať už koncový, nebo programátor, resp. databázový/znalostní inženýr) interaguje s ontologiemi prostřednictvím jejich lexikálních prvků. Z tohoto namapování budou odvozeny požadavky na vhodné způsoby reprezentace lexikální informace v ontologiích. Na rozdíl od některých dřívějších projektů, usilujících o vytváření dodatečné lexikální vrstvy ontologií, se bude nový návrh snažit postihnout potřeby aplikačních scénářů čistě na úrovni jmenných konvencí interních lexikálních položek, tj. bez zkomplikování logické struktury ontologií jako takových. Vedle toho budou navrženy postupy, jak lexikální prvky pro aplikační scénáře transformovat (se zahrnutím např. změn slovního druhu nebo inteligentního slučování lexikální informace z více ontologických entit); pro tuto část práce je předností alespoň základní obeznámenost s aparátem komputační lingvistiky.