Přehled

Implementační výzkum je mladou, ale velmi žádanou a perspektivní disciplínou ve výzkumu a v medicíně. Je důležitým nástrojem pro zajištění, aby se nové objevy v medicíně skutečně dostaly do klinické praxe, což se často neděje. V léčbě cévních mozkových příhod existují moderní, efektivní metody, ale jejich implementace v mnoha zemích na světě chybí a pacientům se nedostane adekvátní péče. Zdaleka se nejedná jen o rozvojové země, ale i země západní Evropy. Cílem práce bude a) identifikace „gaps“ mezi existencí evidence-based postupů v léčbě akutního iktu a jejich implementací v globální klinické praxi a b) identifikace a zhodnocení efektivity implementačních strategií vedoucích ke zvýšení využívání těchto evidence-based postupů. K analýze budou využita data z globálního registru a data z mezinárodních projektů na zlepšení kvality iktové péče. Předpokladem je osvojení si metodiky implementačního výzkumu a „quality improvement“ (stáž/kurzy/samostudium). Student tak získá unikátní expertízu jako jeden z prvních v ČR. Konečným cílem je kromě publikace hlavně zlepšení kvality iktové péče. Práce doktoranda může mít skutečný dopad na životy pacientů, a to i globálním měřítku! Práce bude součástí globálního projektu, který doc. Mikulík z pozice hlavního řešitele realizuje v 60 zemích východní Evropy a Asie, Afriky i jižní Ameriky ve spolupráci s European Stroke Organisation a zahraničními akademickými pracovišti.

Možnost placeného úvazku nad rámec stipendia. Více o projektu na www.eso-stroke.org/eso-east a www.qualityregistry.eu.

Stručné požadavky na studenta: http://www.med.muni.cz/index.php?id=366

  • Publikační činnost dle požadavků oborové rady.
  • Podmínkou přístupu doktoranda k obhajobě disertace jsou dvě publikace v Q1-3, nejméně jedna jako první autor. Disertační práce budou povinně v jazyce anglickém.
  • Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
  • Účast na výuce oboru neurovědy.
  • Znalost anglického jazyka v rozsahu nezbytném pro studium odborné literatury a absolvování zahraniční stáže, pohovor v angličtině součástí přijímací zkoušky.

Školitel: prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
Název programu: Neurovědy
Název specializace: Neurovědy
Forma: doktorské prezenční
Pracoviště školitele: I. neurologická klinika, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Informace o školiteli:

V databázi Web of Science má školitel >1000 citací, kumulativní impact factor >300, H-index >20. Má přibližně 100 článků v impaktovaných časopisech včetně publikací v nejprestižnějších periodikách NEJM (IF=72) a JAMA (IF=44). Školitel je/byl řešitelem a spoluřešitelem cca 20 grantových projektů podpořených z národních i mezinárodních programů v celkové hodnotě 250 milionů Kč a řešitelem velkého infrastrukturního projektu FNUSA-ICRC v hodnotě cca 4 miliardy Kč. V současné době se podílí na několika globálních projektech, do nichž se PhD studenti mohou zapojit. Student může získat úvazek financovaný z grantových projektů.

Absolventi školitele:
2019 – MUDr. Michal Haršány, Ph.D.
2018 – MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. – během studia roční stáž na Mayo Clinic, USA, nyní výzkumná spolupráce s Mayo Clinic, složení zkoušek USMLE
2016 – MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. – získal Danubius Young Scientist Award za disertační práci vedenou doc. Mikulíkem, nyní fellowship na University of Calgary
2013 – MUDr. Petr Aulický, Ph.D.