Přehled

Návrh na téma pro doktorský studijní program na LF MU

Doktorský studijní program: Onkologie a hematologie

Specializace: Solidní nádory

Forma studia: prezenční (případně kombinovaná)

Pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU

Téma dizertační práce: Impakt řízené podpůrné péče na kvalitu života
pacientů po ukončení kurativní onkologické léčby.

Školitel: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.

Anotace:
Počet vyléčených onkologických pacientů setrvale narůstá, v současnosti tito pacienti představují přibližně 5 % naší populace. Na tomto pozitivním fenoménu se podílí nejenom screening a dokonalejší diagnostika, které vedou k častějšímu záchytu nádorového onemocnění v ranném stádiu, ale i vývoj nových a inovace na straně protinádorové léčby. Tato významná skupina onkologických pacientů, kterou označujeme jako přeživší, je rovněž charakteristická specifickými problémy a potřebami, zahrnujícími nejenom terciální prevenci, ale i oblast nežádoucích účinků protinádorové léčby a jejich vliv na psychiku, kvalitu pohlavního života nebo pracovní zařazení. Předpokládáme, že uchopíme-li tento komplexní problém nástroji managementu, můžeme u takto vedené skupiny pacientů dosáhnout zlepšení kvality jejich života.
Cílem doktorského studia bude vyhodnotit problémy přeživších onkologických pacientů a zjistit dopad řízené podpůrné péče na kvalitu života těchto pacientů.

Informace o napojení na grantový projekt: financováno z PPV projektu MOÚ.
Zahraniční spolupráce je zajištěna.

Informace o dostupnosti úvazku: MOÚ zafinancuje úvazek 0,5 pro studenta

Požadavky na studenta: ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru všeobecné lékařství nebo v oboru se zaměřením na epidemiologii, výživu, hygienu či prevenci lidských chorob, nebo i v jiném oboru, pokud má uchazeč/ka ukončené bakalářské studium v některém ze zdravotnických oborů.

Informace o školiteli: Marek Svoboda řešil 14 výzkumných projektů, z toho 7 v pozici hlavního řešitele. Tři byly oceněny Cenou ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj, naposledy v roce 2019. Dále je autorem / spoluautorem vice než 115 článků, z toho 77 v časopisech s IF a citačním ohlasem 2736 citací, H-Index 29 (k 03/2020). Dva jeho studenti již dokončili doktorské studium, z nich jeden habilitoval, druhý je zástupcem přednosty.

Kontakt na školitele: msvoboda@mou.cz

Zdroj: https://is.muni.cz/do/med/web_lf_mu/veda_a_vyzkum/doktorske_studium/nabidka_temat/onkologie_a_hematologie/solidni_nadory/Skolitel_Marek_Svoboda_-_Navrh_na_tema_pro_doktorsky_studijni_program_na_LF_MU_-_II.pdf