Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Vytvoření expertního týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách,
reg. č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465,

v rámci OP VVV, PO 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, SC 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků,

na obsazení pozice:

FaF 17: Odborný technický pracovník, úvazek 0,5 FTE (50 %)

 

Místo výkonu práce: Hradec Králové.

Náplň práce:

 • základní obsluha různých separačních systémů: LC, CE, SIC, SFC,
 • technická podpora zabezpečení experimentální práce,
 • technická podpora nákupu laboratorního materiálu (chemikálie, spotřební materiál, neinvestiční přístroje) pro výzkumné účely odborného týmu,
 • komunikace se servisními organizacemi a zabezpečení bezproblémového provozu separačních systémů,
 • účast na klíčových aktivitách projektu.

Požadavky:

 • středoškolské vzdělání (vysokoškolské vzdělávání a praxe v oboru výhodou),
 • aktivní znalost anglického jazyka výhodou,
 • výhodou jsou předchozí zkušenosti s LC, CE, SIC, SFC a MS přístrojovou technikou.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • předpoklady pro laboratorní práci,
 • flexibilita, pečlivost a zodpovědnost,
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • schopnost samostatné i týmové práce,
 • vysoké pracovní nasazení,
 • ochota dále se vzdělávat.

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • jméno a příjmení zájemce,
 • datum a místo narození zájemce,
 • státní příslušnost zájemce,
 • místo pobytu zájemce,
 • datum a podpis zájemce,
 • kontaktní telefon, e-mail.

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech),
 • motivační dopis,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Přihláška, včetně souhlasu k nakládáním s poskytnutými osobními údaji, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Mzdové podmínky stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a Vnitřní mzdový předpis UK.

Předpokládaná výše mzdy: 13.000 Kč.

Termín nástupu: 1. 10. 2020 nebo dle dohody.

Pracovní poměr na dobu: určitou (1 rok) s možností prodloužení po dobu trvání projektu, tj. do 31. 10. 2022.

Pracovní úvazek: částečný (0,5 FTE).

Nabízíme:

 • zajímavou práci v expertním týmu pro pokročilý výzkum v separačních vědách pod vedením špičkového zahraničního odborníka z USA,
 • možnost podílet se na excelentním výzkumu a být součástí Centra excelence pro oblast separačních věd,
 • možnost spolupráce se zahraničními experty z Evropy, USA, Austrálie, aj.,
 • odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu.

Dále nabízíme:

 • pružná pracovní doba,
 • 5 týdnů dovolené za rok,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • FAFÍK – dětská skupina (možnost využít služby dětské skupiny pro děti zaměstnanců fakulty. Školkovné zčásti pokryto z dotace EU projektu).

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo doručte osobně do 21. 6. 2020 do 14.00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203

500 05 Hradec Králové 5

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt STARSS“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

doc. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D. – Katedra analytické chemie

tel.: 495 067 381

e-mail: novakoval@faf.cuni.cz

 

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000465:

VYTVOŘENÍ EXPERTNÍHO TÝMU PRO POKROČILÝ VÝZKUM V SEPARAČNÍCH VĚDÁCH

je spolufinancován Evropskou unií.

Zdroj: https://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Uredni-deska/Vyberova-rizeni/VR-FaF-17-Odborny-technicky-pracovnik-202005/