Přehled

Nanomateriály jsou v současné době široce využívanými materiály téměř ve všech technických oblastech. Využívají se jako příměsi do stavebních materiálů, ochranných vrstev, jako součást textilií, čistících zařízení apod. Jejich potenciální rizika jsou sledována především ve fázi vývoje. V průběhu jejich životního cyklu (LCA) však dochází k jejich uvolňování, které může mít negativní vliv nejen na zdraví člověka, ale i životní prostředí. Z tohoto pohledu se jeví jako velmi významný monitoring a predikce rizik v průběhu jejich celého LCA. V rámci řešení budou vyhodnoceny poznatky o potenciálně nežádoucích dopadech těchto materiálů, především z pohledu zdravotních rizik a navržen jednotný přístup hodnocení rizik produktů obsahujících nanomateriály, vč. návrhu na zmírnění příp. rizik.

Nanomaterials are currently widely used materials in almost all technical fields. They are used as additives in building materials, protective layers, as part of textiles, cleaning equipment, etc. Their potential risks are monitored mainly in the development phase. During their life cycle (LCA), however, they are released, which can have a negative effect not only on human health, but also on the environment. From this point of view, it appears to be a very important monitoring and prediction of risks during their entire LCA. As part of the solution, knowledge about the potentially undesirable effects of these materials will be evaluated, especially from the point of view of health risks, and a unified approach to the assessment of the risks of products containing nanomaterials will be proposed, incl. proposal to mitigate or risks.

Název programu: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Školitel: prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346