Přehled

Současný stavební průmysl stojí především na produkci portlandského cementu. Portlandský cement je moderní hydraulické pojivo, jehož trvanlivost a stálost můžeme hodnotit něco málo přes sto let. Oproti tomuto fenoménu současnosti, je mnoho dodnes dochovaných staveb z dob několik tisíc let před naším letopočtem, které stále celé, nebo jejich torza stojí. Tato disertační práce se bude zabývat především dřívějšími technologiemi výroby starověkých pojiv a jejich aplikacemi v současném stavebnictví. Zejména se bude jednat o studium a možnosti využití románských a římských cementů.
V případě použití a uplatnění těchto pojiv v současném stavebnictví, by mohlo být sníženo množství produkovaného CO2 při výrobě portlandského cementu a uspořeno nemalé množství energie, neboť obě výše uvedená historická pojiva jsou vyráběna za podstatně nižších teplot.

The current construction industry relies primarily on the production of Portland cement. Portland cement is a modern hydraulic binder, whose durability and stability can be assessed for a little over a hundred years. In contrast to this phenomenon of the present, there are still many preserved buildings from several thousand years before Christ, which are still standing whole or their torso. This dissertation will mainly deal with earlier technologies for the production of ancient binders and their applications in the contemporary construction industry. In particular, it will be about the study and the possibilities of using Romanesque and Roman cements. In the case of the use and application of these binders in the current construction industry, the amount of CO2 produced during the production of Portland cement could be reduced and a considerable amount of energy could be saved, since both of the above-mentioned historical binders are produced at significantly lower temperatures.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: doc. Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346