Přehled

Studijní program: Charitativní práce, Téma: Filantropická sociální práce a charita
Study program: Charity studies, Thesis: Philanthropic social work and charity
Školitel: Doc. Dr. Michal Opatrný
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Michal Opatrný
Jazyky: Česky, Anglicky, Německy
Languages: Czech, English, German

Anotace:

Filantropický přístup je v sociální práci charakterizován orientací na klienta a jeho potřeby. Odlišuje se tak od přístupu byrokratického, profesionálního a radikálního a podobá se pojetí sociální pomoci v charitativních a diakonických diskurzech v teologii. Disertační práce bude operacionalizovat pojmy filantropická sociální práce a charita/diakonie. Diskurz s nimi spojený není zatím dostatečně utříděný a pojmy nejsou dostatečně vymezeny. Dále bude disertační práce testovat, jak je filantropické a charitativní pojetí sociální práce rozšířeno v praxi u sociálních pracovníků.

Annotation:

The philanthropic approach in social work is characterised by an orientation towards the client and his / her needs. This way it differs from the bureaucratic, professional and radical approach and resembles the concept of social assistance in charity and diaconal discourses in theology. The dissertation will operationalise concepts such as philanthropic social work and charity / diaconia. The discourse associated with them has not been sufficiently classified yet and the concepts have not been sufficiently defined. Furthermore, the Dissertation will test how the philanthropic and charity conception of social work is widespread in the practice of social workers.

Stipendium: CZK 11.250,- až 24.100,
Stipend: CZK 11.250,- to 24.100,-