Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM,
reg. č. projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004607,

v rámci OP JAK, P 1: Výzkum a vývoj,
SC 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií,

na obsazení pozice:

FaF_VZ4_69/FaF_VZ4_94: Výzkumný pracovník (junior), úvazek 0,1 FTE (10 %)

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Náplň práce:

 • Samostatně provádí výzkumnou činnost pro VZ4 projektu NETPHARM,
 • je schopen designování, plánování a provádění klinických výzkumných studií pro VZ4 projektu NETPHARM, a je schopen samostatně publikovat dílčí odborné výstupy projektu,
 • má významné praktické klinické zkušenosti s geriatrickými pacienty v různých prostředích zdravotní péče (především v akutní a ambulantní péči), disponuje významnými praktickými, klinickými zkušenostmi týkajícími se klinické individualizace farmakoterapie u geriatrických nemocných v různých stupních seniorské křehkosti, s polymorbiditou a polyfarmakoterapií, a se změnami renálních, hepatálních a kardiálních funkcí,
 • má dostatečné zkušenosti v klinicko-farmaceutickém výzkumu pro zapojení se do výzkumných prací VZ4 projektu NETPHARM,
 • je schopen řídit práce studentů a postgraduálních studentů zapojených do výzkumných prací VZ4 projektu NETPHARM,
 • je schopen kvalifikovaně interpretovat výsledky klinických dat a navrhovat designy statických analýz,
 • je schopen prezentovat a publikovat získané výsledky v národním a mezinárodním měřítku,
 • je schopen zapojit se do přípravy národních a mezinárodních grantových projektů,
 • je schopen se aktivně účastnit a připravovat podstatné aplikační výstupy a aktivity projektu s důrazem na aplikační potenciál,
 • účastní se jednání a klíčových aktivit VZ4 projektu NETPHARM
 • v případě zjištění rizikových aktivit, neplnění timelinů apod. eskaluje identifikovaná rizika na přímou nadřízenou pozici, a to vedoucí VZ4 projektu NETPHARM doc. Fialovou.

Požadavky:

 • Výzkumný pracovník, u kterého uplynulo nejvýše než 7 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) je doporučeno.
 • Ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.) v oboru klinická a sociální farmacie, klinická farmakologie, farmakoepidemiologie nebo v jiných klinických a příbuzných oborech na farmaceutických a lékařských fakultách v ČR nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě, a to nejpozději v den nástupu do zaměstnání.
 • Doporučený H-index ≥ 3 je výhodou. 1 prvoautorská publikace (výhodou s IF ≥ 3), doporučující dopis od 2 odborníků v klinické farmacii, klinické farmakologii nebo z příbuzných farmaceutických a lékařských oborů, požadované vzdělání v příslušném oboru VZ, grantová činnost výhodou, aktivní znalost anglického jazyka.
 • Vědecká a publikační aktivita v oboru klinická farmacie, klinická farmakologie nebo v příbuzných farmaceutických a lékařských oborech.
 • Výhodou jsou předchozí klinické zkušenosti v oboru klinická farmacie, klinické farmakologie, geriatrie, farmakoepidemiologie nebo v příbuzných farmaceutických a lékařských oborech.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Předpoklady pro výzkumnou činnost
 • Flexibilita, pečlivost a zodpovědnost
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Schopnost samostatné přednáškové činnosti v dalším vzdělávání farmaceutů a lékařů

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce
 • Datum a místo narození zájemce
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce
 • Kontaktní telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • Motivační dopis
 • 2 doporučující dopisy od odborníků v oboru
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností
 • Informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Předpokládaná výše mzdy: 62 000 Kč (1,0 FTE)

Termín nástupu: od 1. 7. 2024 nebo dle dohody

Pracovní poměr na dobu: na 1 rok, s předpokladem prodloužení smlouvy do 29. 2. 2028.

Pracovní úvazek: částečný (0,1 FTE)

Nabízíme:

 • Práci pro prestižní vzdělávací a vědeckou instituci Univerzity Karlovy
 • Zajímavou práci v rámci špičkového výzkumu v oblasti nových technologií pro translační výzkum ve farmaceutických vědách
 • Možnost podílet se na špičkovém výzkumu a být součástí mezinárodního interdisciplinárního týmu
 • Možnost spolupráce se zahraničními experty
 • Odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu
 • Zahraniční pracovní stáže, konference

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo prostřednictvím e-mailu do 24. 6. 2024 do 14:00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203/8

500 03 Hradec Králové

e-mail: hr@faf.cuni.cz

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt NETPHARM – FaF_VZ4_69/FaF_VZ4_94: Výzkumný pracovník (junior)“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. – Katedra sociální a klinické farmacie

tel.: +420 495 067 647

e-mail: daniela.fialova@faf.cuni.cz

 

Projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, je spolufinancován Evropskou unií.