Přehled

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM,
reg. č. projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004607,

v rámci OP JAK, P 1: Výzkum a vývoj,
SC 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií,

na obsazení pozice:

FaF_VZ4_67: Výzkumný pracovník (junior), úvazek 0,3 FTE (30 %),

realizace výzkumných aktivit 1.1, 1.2, 2 a 3 ve Výzkumném záměru VZ4 pod názvem „Geriatrická klinická farmacie a nové technologie pro individualizaci lékových schémat u starších pacientů“.

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Náplň práce:

 • Výzkumník/výzkumnice bude provádět výzkumnou činnost v oblasti geriatrické farmakoterapie, klinické farmacie v geriatrii a farmakoepidemiologie v rámci spolupráce na výzkumném záměru č. 4 – „Geriatrická klinická farmacie a nové technologie pro individualizaci lékových schémat u starších pacientů“,
 • bude se podílet na realizaci výzkumných aktivit 1.1, 1.2, 2 a 3 WP4 věnovaných výzkumu v oblasti užívání vysoce rizikových léků u starších pacientů s geriatrickou křehkostí a kardio-hepatorenálním syndromem,
 • bude pomáhat při realizaci rešeršních prací studentů zapojených do řešitelského týmu, při přípravě protokolů a etických dokumentů pro provádění prospektivních klinických studií, při realizaci multicentrické studie a bude především dohlížet na farmakoepidemiologické zpracování výzkumných dat,
 • bude aktivně spolupracovat s dalšími výzkumníky VZ4 projektu NETPHARM a bude pomáhat koordinovat práce na publikačních výstupech projektu,
 • bude aktivně zapojen/zapojena do řešení dalších dílčích vědeckých a výzkumných úkolů výzkumné skupiny pod vedením doc. Fialové (výzkumná skupina „Stárnutí, polyfarmakoterapie a změny terapeutické hodnoty léků v stáří“), jejíž členové se podílí na řešení projektu NETPHARM,
 • bude plánovat a realizovat, ve spolupráci s dalšími vědeckými pracovníky, statistická zpracování dat, plánovat a realizovat výzkumné práce a podílet se na plánování metodiky analýz,
 • bude zodpovědný/zodpovědná za přípravu prezentací a publikací získaných výsledků v národním a mezinárodním měřítku,
 • bude zapojen/zapojena do přípravy návazných národních a mezinárodních projektů,
 • bude se aktivně účastnit klíčových aktivit projektu, výzkumných jednání, expertních setkání, národních a mezinárodních konferencí apod.,
 • bude se aktivně účastnit diseminačních aktivit projektu, realizovaných s důrazem na aplikační potenciál a navázání bližší spolupráce akademické sféry s aplikační sférou,
 • po dohodě s vedoucí VZ4 bude pomáhat při supervizi výzkumné činnosti dalších odborných pracovníků týmu a identifikované problémy/rizika bude řešit s vedoucí VZ4.

Požadavky:

 • Výzkumný pracovník, u kterého uplynulo nejvýše 7 let od udělení jeho akademického titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED),
 • ukončené vysokoškolské doktorské studium (titul Ph.D.) v oborech geriatrická farmakoepidemiologie, klinická farmacie, geriatrie, klinická farmakologie, ostatní lékařské obory nebo příbuzné obory na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí nebo dosažení srovnatelného titulu na zahraniční univerzitě,
 • junior researcher H-index ≥ 3, min. 1 prvoautorská publikace (výhodou s IF ≥ 3), ukončené PhD studium, doporučující dopis od 2 odborníků v oboru (alespoň 1 ze zahraničního pracoviště), požadované vzdělání v příslušném oboru VZ, grantová činnost výhodou, aktivní znalost anglického jazyka.
 • vědecká a publikační aktivita v oboru farmakoepidemiologie, klinické farmacie, geriatrie, klinické farmakologie nebo v příbuzných oborech,
 • předchozí zkušenosti ve statistickém a farmakoepidemiologickém zpracování dat, farmakoepidemologii a v klinické farmacii/klinické farmakologii nebo v jiných klinických oborech,
 • předchozí zkušenosti nebo odbornost ve výzkumu věnovaném geriatrické farmakoepidemiologii, geriatrii, klinické farmacii v geriatrii, racionální geriatrické farmakoterapii nebo v problematice kardio-hepato-renálního syndromu.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Předpoklady pro expertní výzkumnou činnost
 • Flexibilita, pečlivost a zodpovědnost
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Ochota dále se vzdělávat

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce
 • Datum a místo narození zájemce
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce
 • Kontaktní telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • Motivační dopis
 • 2 doporučující dopisy od odborníků v oboru
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností (není nutnou podmínkou)
 • Informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Předpokládaná výše mzdy: 62 000 Kč (1,0 FTE)

Termín nástupu: od 1. 8. 2024 nebo dle dohody

Pracovní poměr na dobu: určitou po dobu trvání projektu, předpoklad do 29. 2. 2028.

Pracovní úvazek: částečný (0,3 FTE)

Nabízíme:

 • Práci pro prestižní vzdělávací a vědeckou instituci Univerzity Karlovy
 • Zajímavou práci v rámci špičkového výzkumu v oblasti nových technologií pro translační výzkum ve farmaceutických vědách
 • Možnost podílet se na expertním výzkumu a být součástí mezinárodního interdisciplinárního týmu
 • Možnost spolupráce se zahraničními experty z celého světa
 • Odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu
 • Zahraniční pracovní stáže, konference

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo prostřednictvím e-mailu do 11. 7. 2024 do 14:00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203/8

500 03 Hradec Králové

e-mail: hr@faf.cuni.cz

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt NETPHARM – FaF_VZ4_67: Výzkumný pracovník (junior)“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

doc. PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. – Katedra sociální a klinické farmacie

tel.: +420 495 067 647

e-mail: fialovad@faf.cuni.cz

 

Tento projekt, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607: Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, je spolufinancován Evropskou unií.