Přehled

Č. j. UKFaF/286339/2024

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, zastoupená děkanem fakulty, vypisuje výběrové řízení, dle Zákona o vysokých školách,

pro projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM,
reg. č. projektu CZ.02.01.01/00/22_008/0004607,

v rámci OP JAK, P 1: Výzkum a vývoj,
SC 1.1: Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií,

na obsazení pozice:

FaF_VZ3_64: Student (Ph.D.), úvazek 0,2 FTE (20 %)

Místo výkonu práce: Hradec Králové

Náplň práce:

 • samostatně provádí experimentální výzkumnou činnost v relevantní oblasti,
 • zapojení do práce pro VZ3 v mladém vědeckém týmu zaměřeném na výzkum drug-delivery systémů založených na nanomateriálech,
 • implementace moderních technologických metod pro fyzikálně chemickou analýzu koloidních lékových forem,
 • hodnocení granulometrických a elektrochemických parametrů nanomateriálů, dále pak analýza enkapsulovaných léčiv pomocí HPLC,
 • optimalizace postupů přípravy nových nanomateriálů s důrazem na jejich granulometrické vlastnosti a biokompatibilitu,
 • provádění pokročilých disolučních experimentů,
 • zavádění nových metod hodnocení koloidních lékových do portfolia skupiny, příprava vzorků pro skenovací elektronovou mikroskopii, ramanovu spektroskopii, diferenciální skenovací kalorimetrii apod.,
 • prezentace a publikace získaných výsledků v mezinárodním měřítku,
 • zapojení do přípravy návazných národních a mezinárodních projektů,
 • účast na klíčových aktivitách projektu s důrazem na aplikační potenciál.

Požadavky:

 • vzdělání v oboru farmacie, farmaceutická technologie nebo příbuzných technologických a farmaceutických oborech,
 • zkušenost s přípravou farmaceutických koloidů, prací se surovinami ve velmi malém množství, práce s laserovými difrakčními metodami včetně interpretace dat, práce s vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií,
 • výhodou vědecká a publikační aktivita v oboru farmaceutická (nano)technologie, technologie moderních lékových systémů pro cílenou distribuci nebo příbuzných oborech,
 • výhodou publikační aktivita (alespoň 1 autorská publikace), doporučující dopis od 2 odborníků v oboru, grantová činnost, aktivní znalost anglického jazyka.

Další požadované dovednosti a vlastnosti:

 • Předpoklady pro výzkumnou činnost
 • Flexibilita, pečlivost a zodpovědnost
 • Organizační a komunikační schopnosti
 • Schopnost samostatné i týmové práce
 • Vysoké pracovní nasazení
 • Ochota dále se vzdělávat

Přihláška zájemce bude obsahovat:

 • Jméno a příjmení zájemce
 • Datum a místo narození zájemce
 • Státní příslušnost zájemce
 • Místo pobytu zájemce
 • Datum a podpis zájemce
 • Kontaktní telefon, e-mail

K přihlášce zájemce připojí tyto doklady:

 • Strukturovaný životopis (který bude obsahovat mimo jiné údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech)
 • Motivační dopis
 • Ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Doklady o splnění ostatních požadavků a požadovaných dovedností
 • Informační povinnost a souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Přihláška, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, je k dispozici ke stažení na http://www.faf.cuni.cz.

Předpokládaná výše mzdy: 45 000 Kč (1,0 FTE)

Termín nástupu: od 1. 7. 2024 nebo dohodou

Pracovní poměr na dobu: na 1–3 roky, s předpokladem prodloužení smlouvy do 29. 2. 2028.

Pracovní úvazek: částečný (0,2 FTE)

Nabízíme:

 • Práci pro prestižní vzdělávací a vědeckou instituci Univerzity Karlovy
 • Zajímavou práci v rámci špičkového výzkumu v oblasti nových technologií pro translační výzkum ve farmaceutických vědách
 • Možnost podílet se na špičkovém výzkumu a být součástí mezinárodního interdisciplinárního týmu
 • Možnost spolupráce se zahraničními experty z celého světa
 • Odborný profesní růst a průběžné vzdělávání se v oboru s perspektivou dlouhodobého uplatnění ve vědě a výzkumu
 • Zahraniční pracovní stáže, konference

Dále nabízíme:

 • Částečný pracovní úvazek (0,2 FTE)
 • 5 týdnů dovolené za rok + 5 dnů osobního rozvoje
 • Možnost využití služeb Dětské skupiny FAFÍK (dětská skupina zřízená při Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové)
 • ČSOB motivační program (balíček nadstandardních výhod pro všechny zaměstnance)
 • Benefity UK (slevy a výhody pro zaměstnance UK u externích subjektů)

Přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami zasílejte poštou nebo prostřednictvím e-mailu do 9. 6. 2024 do 14:00 hodin na adresu:

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Lenka Cermanová – Personální a mzdové oddělení

Akademika Heyrovského 1203/8

500 03 Hradec Králové

e-mail: hr@faf.cuni.cz

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – projekt NETPHARM – FaF_VZ3_64: Student (Ph.D.)“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Kontaktní pracovník pro podávání informací k obsahu práce:

PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D. – Katedra farmaceutické technologie

tel.: +420 495 067 412

e-mail: holao3aa@faf.cuni.cz

 

Projekt Nové technologie pro translační výzkum ve farmaceutických vědách /NETPHARM, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004607, je spolufinancován Evropskou unií.