Přehled

Externí hodnotitelé projektů v oblasti uměleckého výzkumu

Hledáme externí hodnotitele návrhů projektů nové interní grantové soutěže na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. V nové soutěži se bude jednat se o studentské (doktorandské) výzkumné projekty z oblastí architektury, designu, volného umění, užitého umění, grafiky a teorie a dějin umění.

Hledáme kandidáty pro zařazení do databáze hodnotitelů, kteří splňují základní požadavky a budou mít zájem a čas se na hodnocení podílet (výzva proběhne cca dvakrát ročně, počet projektů k hodnocení se předpokládá v řádu jednotek, termín další výzvy je v prosinci 2021).

Činnost bude honorována částkou 1 600 Kč/projekt na základě podepsané DPP/DPČ. Hodnocení bude probíhat elektronicky. Celá soutěž probíhá v anglickém jazyce.

Základní požadavky na hodnotitele

 • Projektové žádosti budou předkládány v anglickém jazyce, hodnotitelské posudky bude nutné vypracovat rovněž v anglickém jazyce

 • Hodnotitel nesmí být v pracovněprávním vztahu s UMPRUM (pracovní smlouva, DPP, DPČ). Výjimku tvoří pouze případy, kdy je pracovněprávní vztah uzavřen pouze na hodnocení návrhů projektů ve stávající Studentské grantové soutěži

 • Navržení hodnotitelé by dále měli splňovat tyto odborné požadavky:

  • Jsou významní odborníci z akademického nebo průmyslového výzkumu, ideálně se zahraničními zkušenostmi.

  • Jsou sami autoři výzkumných výsledků, publikují v monografiích, časopisech a na konferencích profilujících oborů nebo se jimi podílejí na formování významných trendů ve vývoji inovací ve společnosti.

  • Mají ve svém a příbuzných oborech aktuální přehled a rozhled o světovém výzkumu, jeho využití a dopadech

  • Mají zkušenosti s hodnocením výzkumu/ realizací výzkumných projektů

V případě zájmu o zařazení do databáze hodnotitelů vyplňte krátký dotazník a zašlete strukturované CV na adresu eliska.naroznikova@vsup.cz. Vaše přihlášky posílejte do 31. 10. 2021.

Projekt je financován z Programu OP VVV, projektu reg. č.  CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016946, ZKVALITNĚNÍ IGA PROJEKTŮ NA UMPRUM.