Přehled

Studijní program: Teologie, Téma: Empirická teologie (Empirické přístupy v pastorální teologii nebo sociálním učení církve)
Study program: Charity studies, Thesis: Empirical theology (Empirical Approaches in Pastoral Theology or in Social Doctrine of the Church)
Školitel: Doc. Dr. Michal Opatrný
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Michal Opatrný
Jazyky: Česky, Anglicky, Německy
Languages: Czech, English, German

Anotace:

Sociálně vědní a empirický diskurz se postupně stává významným také v humanitních vědách. Také v teologii jsou příležitostně využívány sociálně vědní výzkumy a jejich interpretace. Teologie je tak zároveň stavěna před nové otázky spojené s možnostmi a limity induktivní argumentace. Disertační práce se bude soustředit na teologické odůvodnění takových přístupů a možnosti interdisciplinárních a transdisciplinárních vazeb mezi sociálními vědami a pastorální teologií nebo sociálním učením církve – dle zájmu a volby studenta.

Annotation:

Social-scientific and empirical discourses gradually become important in the humanities, too. Social-scientific research and its interpretation are also occasionally used in theology. Therefore, theology also has to face new questions related to the possibilities and limits of inductive argumentation. The Dissertation will focus on the theological justification of such approaches and the possibility of the interdisciplinary and transdisciplinary links between social sciences and pastoral theology or the social teaching of the Church – regarding the interest and choice of the student.

Stipendium: CZK 11.250,- až 24.100,
Stipend: CZK 11.250,- to 24.100,-