Přehled

Pracovní náplň

 • Studium doktorského studijního programu Rybářství či Ochrana vodních ekosystémů v prezenční formě;
 • Řešení tématu vlastní disertační práce (témata disertačních prací a kontakt na školitele naleznete níže);
 • Publikování článků ve Q1-Q3 vědeckých časopisech;
 • Prezentace výsledků na mezinárodních konferencích a seminářích fakulty, absolvování odborné zahraniční stáže;
 • Praxe na provozních pracovištích fakulty
 • Výuka v oboru svého studia, konzultanství a vedení bakalářských nebo magisterských prací;
 • Vedení projektů Mezinárodních letních škol;
 • Podíl na dalších činnostech v rámci příslušné laboratoře.

Požadujeme

 • Ukončené magisterské studium v oblasti enviromentální chemie, toxikologie, ekologie, biologie, ochrany životního prostředí, rybářství, zemědělství, veterinárního směru či v příbuzném oboru;
 • Přijetí do Doktorského studijního programu Rybářství či Ochrana vodních ekosystémů na FROV JU v prezenční formě studia;
 • Obecné znalosti z biologie, vodní ekologie a chemie;
 • Znalost anglického jazyka min. na úrovni B1;
 • Uživatelská znalost práce na PC – MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • Komunikativnost, samostatnost, systematičnost, zodpovědnost, pečlivost, organizační schopnosti, ochota učit se novým věcem, schopnost práce ve stresu.

Nabízíme

 • Studium a práci v mezinárodním kolektivu;
 • Příjemné pracovní prostředí v mladém týmu a nově zrekonstruovaných prostorách fakulty;
 • Možnost osobního i profesního rozvoje;
 • Další zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 4 dny indispozičního volna, zvýhodněné mobilní volání či bankovní služby u partnerské banky, MS Office zdarma pro soukromé využití).

Nástup: říjen 2024
Pracovní doba: odpovídající plnému úvazku (40 hod. týdně)
Pracovní úvazek: 4 roky (v závislosti na délce studia)
Mzda: od 18 900 Kč měsíčně (v závislosti na dosažených výsledcích)
Místo výkonu: dle laboratoře školitele (Vodňany, České Budějovice, Nové Hrady)

Navaž kontakt s vedoucím Tebou zvoleného tématu. V případě vzájemné dohody vyplň formulář e-přihlášky. Zájemci o pozici se hlásí e-přihláškou ke studiu zaslanou na e-mail lkacerova@frov.jcu.cz nejpozději do 6. 5. 2024.

Více informací na: https://www.frov.jcu.cz/cz/prijimaci-zkousky/studijni-programy
Témata disertačních prací pro DSP Rybářství v akademickém roce 2024/2025

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický – Vodňany

Ing. Roman Franěk, Ph.D. – franek@frov.jcu.cz, + 420 389 034 784

 • Overcoming barriers in studying gametogenesis using surrogate reproduction / Překonávání bariér ve studiu gametogeneze prostřednictvím náhradních rodičů

MSc. Oleksandr Malinovskyi, Ph.D. – omalinovskyi@frov.jcu.cz, + 420 389 034 770

 • The effect of pikeperch (Sander lucioperca) origin on their ability to express natural behaviour / Vliv původu candáta obecného (Sander lucioperca) na jeho schopnost projevovat přirozené chování

prof. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. – policar@frov.jcu.cz, + 420 389 034 788, +420 602 263 594

 • Increasing operation efficiency of RAS culture of selected high-valuable fish species with the aim to achieve better fish welfare and use system capacity / Zvýšení provozní efektivity chovu RAS u vybraného vysoce hodnotného rybího druhu s cílem dosáhnout lepšího welfare ryb a využití kapacity systému

Ing. Marek Rodina, Ph.D. – rodina@frov.jcu.cz, + 420 389 034 614

 • Spermatology of endangered, rare („non-commercial“) and invasive fish species of Central Europe and cryopreservation of their sperm / Spermatologie ohrožených,
  řídce se vyskytujících („nekomerčních“) a invazních druhů ryb střední Evropy a kryokonzervace jejich spermatu

Ústav akvakultury a ochrany vod – České Budějovice

doc. Ing. Jan Mráz, Ph.D. – mraz@frov.jcu.cz, + 420 389 034 643, +420 737 221 913

 • Circularity and sustainable aquaculture / Cirkularita a udržitelná akvakultura
 • Feed optimization for sustainable aquaculture / Optimalizace krmiv pro udržitelnou akvakulturu

Ústav komplexních systémů – Nové Hrady

Ing. Jan Urban, Ph.D. – urbanj@frov.jcu.cz, + 420 389 033 842, +420 777 729 854

 • Fish fins as a welfare indicator / Rybí ploutve jako indikátor welfare

Biologické centrum Akademie věd ČR – České Budějovice

doc. Mgr. Radka Symonová, Ph.D. – radka.symonova@hbu.cas.cz, + 420 387 775 893

 • Molecular background of the developmental switch from planktivory to piscivory in pikeperch brain / Molekulární mechanismy přechodu k dravému způsobu života v mozku mladých candátů

Témata disertačních prací pro DSP Ochrana vodních ekosystémů v akademickém roce 2024/2025

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický – Vodňany

doc. Paride Balzani, Ph.D. – balzani@frov.jcu.cz

 • Who eats who: using biomarkers to reveal food links in aquatic ecosystems / Kdo žere koho: použití stabilních izotopů k odhalení potravních vazeb ve vodních ekosystémech

doc. Ing. Martin Bláha, Ph.D.– blaha@frov.jcu.cz, +420 389 034 611

 • Urban waters: a source of hidden biodiversity of non-native species / Vodní plochy měst a obcí: skrytý zdroj biodiversity nepůvodních druhů

Ing. Bc. Kateřina Grabicová, Ph.D. – grabicova@frov.jcu.cz, +420 389 034 752

• Polar micropollutants and aquatic organisms – a study of fate and effects with application of targeted and non-targeted LC/HRMS analysis / Polar micropollutants and aquatic organisms – a study of fate and effects with application of targeted and non-targeted LC/HRMS analysis

Dr. Phillip Haubrock, Ph.D. – phillip.haubrock@senckenberg.de

 • Spatial patterns of biological invasions and their impacts on biodiversity / Prostorové modely v otázách biologických invazí and jejich důsledky pro
  biodiverzitu

Doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. – vzlabek@frov.jcu.cz, +420 389 034 730

 • Bioaccumulation dynamics of emerging contaminants in aquatic invertebrates / Bioakumulační dynamika emergentních kontaminantů ve vodních bezobratlých organismech

Ústav akvakultury a ochrany vod – České Budějovice

Mgr. Otakar Strunecký, Ph.D. – ostrunecky@frov.jcu.cz, + 420 389 034 683

 • Plasmid-encoded nitrogen fixation in cyanobacteria / Plazmidem kódovaná fixace dusíku u sinic

Ústav komplexních systémů – Nové Hrady

prof. RNDr. Dalibor Štys, Ph.D. – stys@frov.jcu.cz, +420 389 033 843, +420 777 729 581

 • Detection of particles in liquids using flow light microscopy / Detekce částic v kapalinách pomocí průtokové světelné mikroskopie
 • The use of human tissue cultures as rapid, sensitive and semi-specific biosensors for the detection of pollutants and bioactive compounds / Využití lidských tkáňových kultur jako rychlých, citlivých a polospecifických biosenzorů pro detekci znečišťujících látek a bioaktivních sloučenin

Ing. Jan Urban, Ph.D. – urbanj@frov.jcu.cz, +420 389 033 842, +420 777 729 854

 • Fish behavior as environmental markers / Chování ryb jako environmentální markery