Přehled

Školitel: doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.

Anotace: Znalostní grafy jsou ve vzrůstající míře použivány jako zdroj informací v různých systémech umělé inteligence. Jako takové mohou být také zdrojem dezinformací nebo tendenčních informací (zkreslení – biasů). Cílem práce je prozkoumat možnosti detekce biasů ve znalostních grafech, případně návrh algoritmů pro jejich korekci. Z metodického hlediska by se výzkum opíral o poslední poznatky z oblastí analýzy přirozeného jazyka, knowledge graph embeddings a aktivního učení s možnými prvky gamifikace. Výzkumné téma navazuje na následující předchozí publikace školitele: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826814001048, a https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570826816300166.

Pokud jde o finanční zabezpečení studia, vedle řádného (nárokového) stipendia se doktorand může dále ucházet o stipendijní podporu prostřednictvím podávání projektů k interní grantové agentuře VŠE, účasti v nadstavbových fakultních podpůrných stipendijních programech, a může také získat mimořádné stipendium za významné publikace. Katedra v oblasti zaměření disertace rovněž opakovaně podává národní i mezinárodní projektové návrhy k externím agenturám; v případě získání projektu (dosavadní příklady viz https://kizi.vse.cz/english/research-projects/) může být studium podpořeno i z takového zdroje.

Vedle své hlavní náplně, tj. zpracování doktorské disertační práce v oblasti svého zaměření, doktorand plní i další standardní povinnosti doktorského programu: složení čtyř předepsaných zkoušek (z propedeutických i tematicky zaměřených předmětů), průběžné obhajoby a státní doktorské zkoušky, plnění publikačních minim, aktivní účast na fakultním doktorandském semináři.

FIS VŠE nabízí pro mimopražské doktorandy ubytování na svých kolejích, a další studentské výhody.

Zájemci ať kontaktují doc. Kliegra e-mailem (tomas.kliegr@vse.cz), a to s alespoň dvoutýdenním předstihem před květnovou, resp. lednovou, uzávěrkou přihlášek do doktorského studia, viz https://fis.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni/.