Přehled

Chtěli byste prostřednictvím umělé inteligence a znalostního inženýrství přispět k boji proti dezinformacím kolem COVID-19 a dalších „horkých“ témat,  a to ve spolupráci špičkového mezinárodního týmu?

V rámci evropského projektu CIMPLE („Countering Creative Information Manipulation with Explainable AI“, viz https://www.chistera.eu/projects/cimple) jsou nabízeny tři financované PhD pozice s nástupem od října 2021, popřípadě (nezaplní-li se v prvním termínu) od února 2022, s následujícím zaměřením:

1. Extrakce informací a analýza sentimentu pro podporu detekce dezinformací. Výzkum se zaměří na testování existujících a návrh nových nástrojů pro tuto úlohu, včetně jejich přizpůsobení pro zpracování textů v češtině. U uchazeče se předpokládá

  • předchozí vzdělání a/nebo praktické zkušenosti v této oblasti, ať už z pohledu komputační lingvistiky nebo aplikování metod strojového učení / dolování z dat na textové dokumenty,
  • solidní programátorské dovednosti (preferujeme znalost alespoň jednoho z následujícícíh jazyků: Python, R, Java, Scala),
  • pozitivem dále může být předchozí zkušenost s aplikací hlubokých neuronových sítí na texty.

2. Tvorba a management znalostních grafů pro podporu detekce a vysvětlování dezinformací. Výzkum se zaměří na vytváření a přepoužívání znalostních grafů obsahujících jak entity, o kterých se v informačních médiích hovoří, tak i argumentační konstrukty používané pro komunikaci dez/informací. U uchazeče se předpokládají

  • solidní programátorské dovednosti (preferujeme znalost alespoň jednoho z následujícícíh jazyků: Python, R, Java, Scala),
  • pozitivem dále může být předchozí zkušenost s tvorbou a/nebo využíváním znalostních grafů (grafové databáze, RDF, SPARQL), případně ontologií.

3. Vizualizace komplexních dat a informací v rámci vysvětlování dezinformací. Výzkum se zaměří na běžné i “kreativní” techniky vizualizace struktury a kontextu dezinformací i postupů jejich detekce. U uchazeče se předpokládá

  • znalost JavaScriptu a některého z aktuálních frameworků pro tvorbu webových aplikací,
  • pozitivem dále může být předchozí zkušenost s testováním uživatelských rozhraní s reálnými uživateli.

Další společné požadavky pro všechny pozice:

  •  Absolvované magisterské studium (zpravidla v oblasti informatiky, ale není to formálně nutné, pokud má uchazeč odpovídající odborné znalosti a dovednosti uvedené výše).
  • Kvalitní znalost anglického jazyka ústně i písemně, a dobrá schopnost týmové práce (v projektu bude probíhat intenzivní spolupráce s partnery z FR, GB, AT, PT).

V rámci místního týmu budou doktorandi pracovat pod vedením prof. Vojtěcha Svátka a dalších odborníků (doc. Kliegr, Ing. Dudáš, aj.) ze skupin Semantic Web and Ontological Engineering (https://kizi.vse.cz/swoe) a Data Mining and Knowledge Discovery (https://kizi.vse.cz/dmkd) působících na katedře informačního a znalostního inženýrství FIS VŠE.

Předpokládaná stipendijní podpora pro každou z pozic je 36 tisíc Kč / měsíc, což zahrnuje jak podporu z rozpočtu projektu (28 tisíc), tak základní nárokové stipendium z fakulty (8 tisíc). Nad rámec této podpory je dále možné získat mimořádné stipendium za kvalitní mezinárodní publikace, aj.

Finanční podpora z projektu je zajištěna na dobu přibližně dvou až 2,5 let, v závislosti na termínu nástupu. (O navazující projekty mohou pak případně doktorandi žádat např. v rámci některé interní grantové soutěže VŠE nebo v programu Doktorand 4.0).

Vedle své hlavní náplně, tj. samotné práce na projektu a zpracování doktorské disertační práce v oblasti svého zaměření, doktorand plní i další standardní povinnosti doktorského programu Aplikovaná informatika na FIS VŠE: složení čtyř předepsaných zkoušek (z propedeutických i tematicky zaměřených předmětů), průběžné obhajoby a státní doktorské zkoušky, plnění publikačních minim, aktivní účast na fakultním doktorandském semináři.

FIS VŠE nabízí pro mimopražské doktorandy ubytování na svých kolejích, a další studentské výhody.

Zájemci ať kontaktují prof. Svátka e-mailem (svatek@vse.cz, v předmětu zprávy musí být uveden akronym projektu, „CIMPLE“) nejpozději do 31. 7. 2021 v případě zájmu o nástup od října 2021, resp. nejpozději do 15. 11. 2021 v případě zájmu o nástup od února 2022.