Přehled

Cílem je využití klinických znalostí získaných při ošetřování pacientů k identifikaci nevyřešených klinických otázek a hledání odpovědí s použitím dat z lokálních, národních a mezinárodních evropských databází, které shromažďují velké množství informací o pacientech s cévní mozkovou příhodou. V případě, že database nebudou schopné poskytnout odpovědi na aktuální klinické otázky, potom práce může zahrnovat vytvoření vlastního projektu zahrnujícího celý proces od sběru dat po jejich analýzu. Konečným cílem je kromě publikace hlavně zlepšení klinické péče.

Stručné požadavky na studenta: http://www.med.muni.cz/index.php?id=366

 • Publikační činnost dle požadavků oborové rady.
 • Podmínkou přístupu doktoranda k obhajobě disertace jsou dvě publikace v Q1-3, nejméně jedna jako první autor. Disertační práce budou povinně v jazyce anglickém.
 • Součástí studijních povinností v doktorském studijním programu je absolvování části studia
  na zahraniční instituci v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu
  s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta
  na mezinárodní spolupráci.
 • Účast na výuce neurologie (VL, VLA)
 • Magisterské studium, v rozsahu minimálně 2 hodin cvičení/semestr.
 • Znalost anglického jazyka v rozsahu nezbytném pro studium odborné literatury a absolvování zahraniční stáže.

Informace o školiteli:

V databázi Web of Science má školitel >1000 citací, kumulativní impact factor >300, H-index>20. Má přibližně 100 článků v impaktovaných časopisech včetně publikací v nejprestižnějších periodikách NEJM a JAMA. Školitel je/byl řešitelem a spoluřešitelem cca 20 grantových projektů podpořených z národních i mezinárodních programů v celkové hodnotě 250 milionů Kč a řešitelem velkého infrastrukturního projektu FNUSA-ICRC v hodnotě cca 4 miliardy Kč. V současné době se podílí na několika globálních projektech, do nichž se PhD studenti mohou zapojit.

Student může získat úvazek na I. neurologické klinice na základě dohody s vedením I. NK.

Vybrané publikace školitele:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mikulik+r
Hart RG et al., Rivaroxaban for Stroke Prevention after Embolic Stroke of Undeterminated. NEJM, Jun 2018, IF: 79,3
Bijoy K et al., Association of Clinical, Imaging, and Thrombus Characteristics With Recanalization of Visible Intracranial
Occlusion in Patients With Acute Ischemic Stroke. JAMA, Sep 2018, IF: 47,4
Kasner SE et al., Rivaroxaban or aspirin for patent foramen ovale and embolic stroke of undetermined source: a
prespecified subgroup analysis from the NAVIGATE ESUS trial. Lancet Neurol, Dec 2018, IF: 27, 1
Tsivgoulis G et al., Neuroimaging and clinical outcomes of oral anticoagulant associated ICH. Annals of Neurology,
Sep 2018, IF: 10,2
Goyal N et al., Comparative safety and efficacy of combined IVT and MT with direct MT in large vessel occlusion.
Neurology, Apr 2018, IF: 8,3

Absolventi školitele:
2019 – MUDr. Michal Haršány, Ph.D.
2018 – MUDr. Mgr. Ing. Petra Šedová, Ph.D. – během studia roční stáž na Mayo Clinic, USA, nyní výzkumná spolupráce
s Mayo Clinic, složení zkoušek USMLE
2016 – MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. – získal Danubius Young Scientist Award za disertační práci vedenou doc. Mikulíkem, nyní fellowship na University of Calgary
2013 – MUDr. Petr Aulický, Ph.D.