Přehled

Ph.D. student se zaměří na výzkum regulace intracelulárních signálních drah v nádorových buňkách, zejména na signální dráhu MAP kinázy ERK. Ta bývá v buňkách maligního melanomu často nadměrně aktivována mutacemi onkogenů BRAF a NRAS, jež podporují agresivní růst nádoru. Tato dráha je proto cílem řady moderních léčiv využívaných v léčbě metastatického melanomu, jež však kvůli časnému rozvoji rezistence většinou jen prodlouží život pacienta. Je proto nutné hledat alternativní způsoby, jimiž by bylo možné zabránit vzniku rezistence, případně tuto dráhu jinak terapeuticky ovlivnit. Nedávno jsme identifikovali nový způsob ovlivnění aktivity dráhy ERK po působení metabolického stresu na buňky melanomu prostřednictvím AMP‐aktivované kinázy (Verlande et al. 2018, EMBO Rep. 19, 320–336). Cílem výzkumu bude mj. bližší charakterizace molekulárních mechanismů udržujících optimální úroveň aktivity dráhy ERK v nádorových buňkách a nalezení možností, jak toto optimum narušit. Dále budou hledány nové cíle dráhy ERK v obou hlavních genomických subtypech melanomu (BRAF, NRAS) a studován jejich význam pro přežití nádorových buněk. Při práci budou využívány zejména techniky buněčné a molekulární biologie, např. kultivace in vitro, ovlivnění signálních drah nízkomolekulárními inhibitory a pomocí siRNA, western blotting, konfokální mikroskopie, imunoprecipitace, průtoková cytometrie a proteomické techniky.

Napojení na grant: výzkum podporován z projektu OP VVV. Nabízíme částečný úvazek nad rámec stipendia.

Stručné informace o školiteli: Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc., H‐index 12, publikací s IF: 23, počet citací dle WOS >700. Dlouhodobé zkušenosti s výzkumem v oblasti nádorové biologie, včetně šesti let výzkumné práce v zahraničí (SRN, Velká Británie). Aktivní mezinárodní spolupráce s University College Dublin.

Stručné požadavky na studenta dle stávajících požadavků oborové rady:

  • student musí mít magisterský titul z oboru se zaměřením na molekulární biologii, fyziologii, genetiku, biochemii nebo příbuzný obor.
  • Vyžadována aktivní znalost AJ na úrovni alespoň B2.
  • Student musí před přihlášením kontaktovat školitele (uldrijan@med.muni.cz).
  • Pro úspěšné ukončení PhD studia je třeba splnit podmínky oborové rady, mj. alespoň jedna prvoautorská publikace v časopise s IF, absolvování zahraniční stáže v délce nejméně jednoho měsíce nebo účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí nebo jiná forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci.
  • Student se musí aktivně podílet na výuce zajišťované Biologickým ústavem LF MU

Informace o přijímacím řízení (Application Step by Step)