Přehled

Disertační práce bude zaměřena na analýzu rizikových anorganických polutantů v environmentálních matricích s využitím atomové absorpční spektrometrie. Výzkum bude zaměřen zejména na vývoj metod simultánní analýzy za využití přístroje HR-CS-AAS s kontinuálním zdrojem záření a monochromátorem o vysokém rozlišení. Nově bude také studována technika přímé analýzy pevných vzorků, zajišťující vysokou citlivost, minimální kontaminaci vzorku s využitím při analýze vzorků půd, sedimentů, silničního prachu a biologických matric.

The dissertation will be focused on the analysis of hazardous inorganic pollutants in environmental matrices using atomic absorption spectrometry. The research will be focused mainly on the development of methods of simultaneous analysis using the HR-CS-AAS instrument with a continuous radiation source and a high-resolution monochromator. The technique of direct analysis of solid samples will also be studied, ensuring high sensitivity, minimal contamination of the sample with use in the analysis of soil samples, sediments, road dust and biological matrices.

Název programu: Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Školitel: doc. Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346