Přehled

V rámci dizertační práce se student bude zabývat přípravou a následnou charakterizací povlaků na bázi podvojně vázaných hydroxidů (LDH) a povlakovaných vzorků. Povlaky jsou velmi perspektivní v oblasti korozní ochrany a biomedicínských aplikací. V rámci práce bude na základně dostupných a relevantních zdrojů proveden souhrn poznatků, které budou dále využity pro praktickou a vědeckou činnost. Hořčíkové substráty pro následnou depozici povlaků budou připraveny s využitím vhodných technik práškové metalurgie. Na tyto substráty budou následně na základě získaných poznatků naneseny LDH povlaky s potenciálním využitím v medicínských aplikacích. Povlaky a povlakované Mg vzorky budou hodnoceny z hlediska jejich povrchové morfologie, prvkového a fázového složení. Dále bude hodnocena struktura vzorků a jejich korozní odolnost, kdy pozornost bude především věnována elektrochemickým technikám, jakými jsou potenciodynamická polarizace a elektrochemická impedanční spektroskopie.

The dissertation will involve the preparation and subsequent characterisation of double bonded hydroxide (LDH) coatings and coated specimens. The coatings are promising for corrosion protection and biomedical applications. A summary of the results will be prepared based on available and relevant sources, which will be used for further practical and scientific activities. Magnesium substrates for the subsequent deposition of coatings will be prepared using appropriate powder metallurgy techniques. These substrates will then be coated with LDH coatings with potential use in medical applications. The coatings and coated Mg samples will be evaluated in terms of surface morphology, elemental and phase composition. In addition, the structure of the samples and their corrosion resistance will be evaluated with particular reference to electrochemical techniques such as potentiodynamic polarisation and electrochemical impedance spectroscopy.

Název programu: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
Školitel: doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.

Termín podání přihlášek: 30. 4. 2024
Přihláška: https://www.fch.vut.cz/uchazeci/prijimacky/d
Případné informace o studiu podá: Sýkorová Alena sykorova@fch.vut.cz, +420 54114 9346