Přehled

Děkan Sociálně ekonomické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení míst Dvou akademických pracovníků Katedry ekonomie a managementu (m/ž)

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 2, odborný asistent, Obor ekonomika a management/ Obor behaviorální ekonomie

Popis práce/pracovní náplň: 

●      pedagogická, vědecko-výzkumná a publikační činnost

●      sebevzdělávací aktivity

●      realizace projektů a dalších činností pro rozvoj pracoviště

Kvalifikační požadavky: 

●          akademický pracovník s vědeckou hodností minimálně Ing./Mgr., VŠ vzdělání v příslušném oboru

●          kreativní myšlení a schopnost týmové a systematické práce, dobré komunikační, organizační
a koordinační schopnosti

●          výborné jazykové znalosti, prioritní je anglický jazyk

●          pedagogická praxe minimálně 2 roky

●          předpoklad dalšího profesního růstu a získání titulu Ph.D.

●          praxe na VŠ vítány

Výše úvazku: 10% a 20%

Předpokládaný nástup: duben 2023

Místo výkonu: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Nabízíme: 

●          příjemné a klidné pracovní prostředí

●          zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí

●          další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru: 

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů, které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení VŘ.

K přihlášce přiložte:

– motivační dopis

– stručný profesní životopis

– kopie dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech

– přehled vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech – seznam publikační činnosti a grantové činnosti

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u vedoucí Katedry ekonomie a managementu  – dr. Michaela Jánská, michaela.janska@ujep.cz. 

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 22.03.2023.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávatVaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, kterénám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení,která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme
je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávanýchUniverzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.