Přehled

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovního nebo funkčního místa s termínem podání přihlášek 15.9.2024

Pokyny pro podávání přihlášek

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Kvalifikace

  • Minimálně 15 let praxe (včetně teoretických a zejména praktických znalosti) v oblasti metod zjišťování struktury materiálů pomocí řádkovací elektronové mikroskopie, včetně difrakce zpětně odražených elektronů, analytických metod (EDS, WDS), užití metody fokusovaného iontového svazku a in-situ metod studia deformačních procesů v materiálech. Výhodou jsou znalosti dalších experimentálních metod pro studium materiálů, jako je měření elektrického odporu, diferenciální skenovací kalorimetrie, dilatometrie, rentgenová difrakce, a případně rovněž expertíza v oboru mechanických vlastností a vývoje mikrostruktury hexagonálních kovů (hořčík, zinek, titan).. Ph.D. v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit a výuky. Stálá publikační aktivita v daném oboru, H-index minimálně 15 dle WoS. Zkušenosti s vedením výzkumných projektů na pozici hlavního řešitele nebo spoluřešitele v posledních 5 letech. Podmínkou je absolvování postdoktorského pobytu v zahraničí v minimální délce 6 měsíců. Uchazeč musí být schopen vést výuku jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

Expertíza

  • Fyzika materiálů se zaměřením na metody zjišťování struktury materiálů pomocí metod řádkovací elektronové mikroskopie

Požadované dokumenty

  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
  • doporučující dopis
  • motivační dopis

Kód pracovního místa: 202409-VP2-MFF-KFM-054
Zveřejněno: 2024-06-24
Nástup dle dohody: Ano
Počet hodin týdně: 40
Doba trvání: 3 roky
Mzdová třída: VP2
Smlouva na dobu neurčitou: Ne

Kontakt