Přehled

Děkan Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

akademického pracovníka/pracovnice 

 

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 

1/ Akademický pracovník/pracovnice – odborného asistenta/asistentku, docenta/docentku, profesora/profesorku v oboru Řízení jakosti nebo Procesní inženýrství pro zajištění výuky předmětů se zaměřením na oblast:

řízení jakosti
projektové řízení
procesní řízení

Požadavky:  

Zapojení do výuky a vedení kvalifikačních prací studentů v příslušném oboru
Zapojení do tvůrčích a výzkumných aktivit v oboru.
Přípravu a řešení projektů.
Motivaci a schopnost samostatné tvůrčí práce.
Vzdělání nebo praxi v oboru.
Titul Ph.D., přednostně titul docent nebo profesor.
Odpovídající publikační a projektová aktivita
Znalost českého jazyka na úrovni C1 z důvodu realizace výuky v českém jazyce
Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby

Předpokládaný nástup: říjen 2024

Místo výkonu: Fakulta strojního inženýrství, Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Nabízíme: 

Úvazek odpovídající výuce až plný úvazek dle dohody, lze i postupné navyšování
Podpora při dalším vzdělávání a zvyšování kvalifikace, účasti na konferencích
Týmovou práci
Tvůrčí volnost
Příjemné a klidné pracovní prostředí
Zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí
Další zaměstnanecké benefity (možnost účastnit se vzdělávacích akcí a workshopů, pracovní stáže v rámci Erasmu, rekreační středisko Bukovina a mnoho dalšího)

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru:  

Výběrové řízení proběhne fyzicky či distančně. Uchazeč na VŘ stručně představí své dosavadní profesní působení a nastíní vize v případě zaměstnání na daném pracovišti. Výběr uchazeče bude probíhat na základě jeho získané akademické hodnosti, případně na základě jeho tvůrčí činnosti a dle představení vizí uchazeče.
Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

Přihlášky s profesním životopisem, kopií (či scanů) dokladů o akademických a vědecko-pedagogických titulech, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech a seznamem publikačních a grantových aktivit, čestné prohlášení o bezúhonnosti zasílejte do 30. 06. 2024 na zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem; e-mail: email: personalni@ujep.cz

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde