Přehled

Děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

akademického pracovníka/pracovnice na Katedře fyzioterapie

 

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti:

1/ akademický pracovník/pracovnice na Katedře fyzioterapie

 

pro výuku předmětů:

•             Fyzikální terapie I a II (cvičení)

•             Rehabilitační propedeutika (cvičení)

•             Základy fyzioterapie a vyšetřovací metody I a II (cvičení)

•             Odborná souvislá praxe I a II (cvičení – vedení studentů na praxi)

•             Bakalářská práce (vedení 10 prací)

 

Požadavky:

·                     prof., doc., Ph.D., vysokoškolské vzdělání příslušného oboru schopnost samostatné tvůrčí práce.

Výše úvazku: 100 % zákonné pracovní doby

Předpokládaný nástup: 01. 09. 2023

Místo výkonu: Fakulta zdravotnických studií v Ústí nad Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Nabízíme: 

·                     týmová práce,

·                     podpora při zvyšování odborné kvalifikace,

·                     podpora při studiu Ph.D.,

·                     možnost vědeckého růstu při práci v laboratořích FZS.

·                     nástupní plat: mzdová třída, dle zařazení akademického pracovníka A2 – A6, v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem UJEP,

·                     pracovní smlouva na dobu určitou,

·                     zkušební doba 3 měsíce

 

Přihláška musí obsahovat:

·           Přihlášku

·           Profesní životopis

·           Doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech

·           Průběh praxe

_______________________________________________________________________________

Bližší informace:

Přihlášky s profesním životopisem, doklady o akademických a vědecko-pedagogických titulech, průběhem praxe zasílejte poštou do 10. 6. 2023 na zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem či na e-mail: personalni@ujep.cz

Případné dotazy konzultujte na tel. 475 284 258, 475 284 222.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.