Přehled

Děkan Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje externí výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka na katedru tělesné výchovy a sportu PF UJEP

 

Pozice/Obor činnosti/Počet volných míst:

·         1 místo na pozici lektora/lektorky

Popis práce/pracovní náplň:

Od uchazeče/uchazečky se očekává zajištění výuky se zaměřením na didaktiku házené, basketbalu a volejbalu, informační a komunikační technologie v tělesné výchově a sportu, kondiční programy v tělesné výchově a sportu, lyžování a snowboarding, raketové sporty a zajištění kurzové výuky. Dále se předpokládá vedení bakalářských prací, rozvoj pedagogické, výzkumné a publikační činnosti, případně rozvoj mezinárodních aktivit a projektů.

Kvalifikační požadavky:

Minimálně vysokoškolské vzdělání (Mgr.) se zaměřením na tělesnou výchovu s předpokladem zahájení Ph.D. studia v oboru kinantropologie.

Výše úvazku: 30 % zákonné pracovní doby

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2024

Místo výkonu: Katedra tělesné výchovy a sportu, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí and Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu:

Očekáváme schopnost tvůrčí práce, publikační aktivitu, zkušenosti s projektovou činností a pedagogickým výzkumem a pedagogickou zkušenost s výukovou předmětů zaměřených na vzdělávání budoucích učitelů tělesné výchovy. Dále očekáváme dobré jazykové dovednosti, dovednosti s používáním moderních technologií, flexibilitu a ochotu cestovat v rámci pracovních povinností. PF UJEP podporuje kariérní postup podle směrnice děkana PF UJEP č. 2/2023. Kariérní postup je udáván vlastním kariérním plánem pracovníka/pracovnice.

Nabízíme stabilní pracovní pozici s možností kariérního růstu, flexibilní pracovní dobu, možnost zapojení do projektové činnosti a odpovídající platové zařazení.

Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru: Výběrové řízení proběhne fyzicky. Uchazeč/uchazečka stručně představí své dosavadní profesní působení a nastíní vize v případě zaměstnání na daném pracovišti. Výběr uchazeče/uchazečky bude probíhat na základě jeho/její získané akademické hodnosti, případně na základě jeho/její tvůrčí činnosti a dle představení vizí uchazeče/uchazečky.

_____________________________________________________________________

Bližší informace: http://www.ujep.cz nebo u proděkana doc. PhDr. Štefana Balkó, Ph.D. na tel. č. 475 283 122.

Přihlášky s profesním životopisem, scan/kopii dokumentu o získání akademických a vědecko-pedagogických titulů, přehledem vědecké a pedagogické činnosti a praxe a členství v odborných společnostech, seznamem publikační činnosti a grantové činnosti zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96  Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 31. 08. 2024.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávaných Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.