Přehled

Děkan Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Akademického pracovníka Katedry financí a účetnictví v oboru účetnictví a daně

Počet volných míst/Pozice/Obor činnosti: 1 místo, odborný asistent, příp. docent se zaměřením na oblast účetnictví, daně

Popis práce/pracovní náplň: Výuka účetnictví a daňově zaměřených předmětů, vedení závěrečných kvalifikačních pracíVýzkumná, projektová a publikační činnost v oblasti účetnictví, daně

Kvalifikační požadavky:

Akademický pracovník s titulem Ph.D. a zaměřením na účetnictví nebo daně, případně předpoklad získání titulu Ph.D. v uvedeném oboru v průběhu roku 2023
Schopnost garantovat příslušné kurzy na katedře, vedení přednášek a cvičení
Praxe v akademickém prostředí vítána
Schopnost týmové a systematické práce, dobré komunikační, organizační a koordinační schopnosti
Schopnost publikovat odborné články v oboru účetnictví (výhodou zahraniční časopisy úrovně Q2 a lepší)

Výše úvazku: 50%

Předpokládaný nástup: únor 2023

Místo výkonu: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem

Popis pracovních podmínek/Možnosti kariérního růstu: Kariérní růst se řídí Kariérním řádem UJEP a platnými předpisy fakulty.

Nabízíme:

Prostor pro realizaci vlastních výzkumných záměrů, možnost využití behaviorální laboratoře, možnost tvorby vlastních kurzů
Perspektivní práce s potenciálem pro navyšování úvazku dle rozsahu výukové a projektové činnosti
Vysoce motivační systém odměňování dle dosahovaných výzkumných výsledků, zahraniční mobility
Příjemné a klidné pracovní prostředí v centru Ústí nad Labem, výborné dopravní spojení
Zaměstnanecké stravování, příjemné a moderní pracovní zázemí fakulty i univerzity
Různé další zaměstnanecké benefity (vzdělávací akce a workshopy, rekreační středisko Bukovina a další)
Informace o výběrovém řízení a kritériích výběru:

Výběrové řízení proběhne v prvním kole posouzením dodaných materiálů, které musí být součástí zaslané přihlášky a případně v druhém kole osobním pohovorem s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 30 dnů od ukončení VŘ.

K přihlášce přiložte:

– motivační dopis

– stručný profesní životopis

– ověřené doklady o dosaženém vzdělání

– přehled vědecké a pedagogické činnosti, praxe a členství v odborných společnostech – seznam publikační činnosti a grantové činnosti

– souhlas se zpracováním osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání

Bližší informace: http://www.ujep.cz, nebo na emailu: michal.struk@ujep.cz, či  na tel. č. 774 837 465.

Přihlášky se všemi náležitostmi (viz výše) zasílejte poštou na Zaměstnanecký odbor UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem nebo e-mailem na adresu personalni@ujep.cz do 08. ledna 2022.

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,IČO: 44555601, se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, tel. 475 286 317, e-mail: personalni@ujep.cz, zpracovávatVaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a sjednání pracovní smlouvy na výše uvedenou pracovní pozici. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracované osobní údaje patří jméno a příjmení, bydliště, e-mailová adresa, údaje o Vašem vzdělání a dosavadních pracovních zkušenostech a příp. další údaje, které nám sami poskytnete v zaslaných dokumentech. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, která jistě nepřekročí 3 měsíce. Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší společnosti, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se také můžete obrátit se stížností. Další informace o ochraně osobních údajů, zpracovávanýchUniverzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem naleznete zde: https://www.ujep.cz/cs/zasady-zpracovani-osobnich udaju.